PITANJA SA STPV

Pitanje 1. Šta sa zatamnjenim staklima i reklamnim folijama na vozilima?

U pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (Službeni glasnik BiH, broj 23/07, 54/07, 101/12, 26/19 i 83/20), u članu 46., stavovi (3)-(10) piše:

(3)  Nije dozvolјeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.

(4)  Mogu se dodatno zatamniti:

a) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavlјanjem homologiranih folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%;

b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila, postavlјanjem homologiranih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala;

c) zadnja i bočna stakla autobusa postavlјanjem reklamnih folija u skladu sa članom 113. stav (3) ovog pravilnika;

d) zadnje staklo motornog vozila, namijenjenog za obavlјanje privredne djelatnosti za koju su registrovani, postavlјanjem reklamnih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala.

(5)  Stepen refleksije stakala na vozilu iz stava (4) ovog člana ne smije da prelazi 15% kako ne bi došlo do zaslјeplјivanja drugih učesnika u saobraćaju.

(6) Homologirane folije iz stava (4) tač. a) i b) ovog člana nakon 01.06.2021. godine sadrže nalјepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlјa u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo i to prilikom ugradnje folija, pored homologacijske oznake stakla i to da ne prekriva tu oznaku, dimenzija nalјepnice 10×40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavlјanje i datuma i vremena postavlјanja folije, sadrži:

a) naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,

b) vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka, način proizvodnje, klasa materijala),

c) deblјinu unutrašnje plastične prevlake,

d) boju unutrašnje plastične prevlake,

e) propustlјivost svjetlosti,

f) stepen refleksije,

g) serijsku oznaku postavlјene nalјepnice,

h) izjavu servisa da su ispunjeni svi uslovi prema UN/ECE R43.

(7)  Vjetrobrani moraju biti slojeviti-laminirani, odnosno ne smiju biti od kalјenog (sa oznakom u znaku homologacije “TOUGHENED” ili “TEMPERED”) stakla ni kada se naknadno zamjenjuju.

(8)  Nalјepnica i potvrda za postavlјene folije iz stava (6) ovog člana važe do roka do kada su postavlјene folije na vozilu na koje se odnosi nalјepnica i potvrda.

(9)  Nakon 1.6.2023. godine na staklima vozila registrovanih u Bosni i Hercegovini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uslove propisane ovim članom.

(10) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizirane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Prema tome, obaveza svake stanice tehničkog pregleda je da se prilikom tehničkog pregleda vozila koja imaju dodatno zatamnjena stakla putem folijama, uradi i provjera ispunjavanja uslova prema ovom članu.

To znači da od 01.06.2023. godine, sva vozila čija su stakla dodatno zatamnjena putem folija moraju imati nalјepnicu i potvrdu za postavlјene folije bez obzira koliko vremena (mjeseci ili godina) ranije su te folije prethodno postavljene i bez obzira kolika je providnost tih folija.
Obavezno koristiti ogovarajući uređaj/opremu za tu svrhu.

 

U Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi, …, u članu 113., stavovi 3. i 5.:

(3) Na autobusima, trolejbusima i priključnim vozilima za prevoz putnika ne moraju biti izvedena pomoćna vrata, ako s obiju bočnih strana ovih vozila imaju najmanje po jedan prozor dimenzija 0,80 m × 0,60 m i ako su ti prozori primjereni za izlaz u slučaju opasnosti. Navedeni prozori moraju imati natpis da služe u slučaju opasnosti. Stakla na ovim prozorima ne smiju se prekrivati nikakvim dodatnim folijama.

(5) Na autobusu, trolejbusu i priključnim vozilima za prevoz putnika mora biti ugrađen dovoljan broj izlaza za slučaj opasnosti. Izlazom u slučaju opasnosti u smislu ovog pravilnika smatraju se: vrata za putnike, pomoćna vrata za izlaz putnika u slučaju opasnosti, prozor za izlaz putnika u slučaju opasnosti i otvor za izlaz putnika u slučaju opasnosti.

Vrata za putnike opremljena mehanizovanim sistemom kontrole ne smatraju se vratima za izlaz putnika u slučaju opasnosti, osim ako se mogu otvoriti ručno u skladu sa jednoobraznim tehničkim uslovima.

Dupla vrata za putnike se tretiraju kao dvoja vrata, a dupli prozor za izlaz u slučaju opasnosti se tretira kao dva prozora za izlaz u slučaju opasnosti.

Za vozilo iz ovog stava prvi put registrovano nakon dana stupanja na snagu ovih izmjena i dopuna[1], najmanji ukupni broj izlaza u slučaju opasnosti (kako su definisani u ovom stavu) je:

Broj putnika Najmanji ukupni broj izlaza
9-16 3
17-30 4
31-45 5
46-60 6
61-75 7
76-90 8
>90 9

[1] Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uvjetima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na cestama (Službeni glasnik BiH, broj 26/19 objavljen 05.04.2019.)

UPUTA ZA POSTUPANJE PRILIKOM UNOSA PODATAKA U SISTEM

U polje 111.Napomena se može koristi u slučaju kada su na vozilu dodatno zatamnjene bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavlјanjem (homologiranih) folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%.
Ukoliko je providnost manja od 70%, vozilo će biti tehnički neispravno i ovdje ne treba ništa upisati, nego treba izabrati odgovarajuću grešku u sistemu Unosa grešaka.
Ukoliko je providnost ovih staklenih površina nakon postavlјanja (homologiranih) folija u granicama tolerancije, tada je u ovu napomenu potrebno upisati:
Staklene površine u ravni vozača i suvozača dodatno zatamnjene. Ukupna providnost je____%.

Pitanje 2. Molim pojašnjenje o Potvrdi o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH.

2. Potvrda o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH
U Pravilniku o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, broj 69/09), član 48. stav (1) je definisan obrazac Potvrde o vlasništvu i registracije vozila OSBiH. U obrascu Potvrde, predviđena je oznaka, npr.: OSBiH000001 (6 cifara), a na štampanim obrascima je urađeno OSBiH00000001 (8 cifara).
Stoga, prilikom unosa podatka u informacioni sistem izostaviti prve dvije nule (00), a unijeti npr.: OSBiH000001 (sa 6 cifara poslije OSBiH).

Pitanje 3. Molim pojašnjenje za Broj obrtaja (1/min).

Ovdje se radi o broju obrtaja pri maksimalnoj snazi motora.

Npr. kod teretnog vozila Volvo FH i Volvo FH16 kriva snage i obrtnog (okretnog) momenta date su na slici ispod. Pošto je maksimalna snaga konstantna u određenom rasponu broja obrtaja, tada podatak o maksimalnom broju obrtaja uzeti na gornjoj granici raspona broja obrtaja. Na primjer:

D13C420

Maks. snaga na 1400–1900 o/min (1/min ili min-1): 309 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2100 Nm

D13C460

Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 338 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2300 Nm

D13C500

Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 368 kW

Maks. okretni moment na 1050–1400 o/min.: 2500 Nm

D13C540

Maks. snaga na 1450–1900 o/min.: 397 kW

Maks. okretni moment na 1050–1450 o/min.: 2600 Nm

 

Pitanje 4. Šta su Čestice (PM)?

Čestice (particulate matter – PM)  [g/km] ili [g/kWh], je veličina koja se može očitati sa COC dokumenta, a odnosi se na štetne komponente u izduvnim gasovima. Ovaj podatak se ne mjeri na stanici tehničkog pregleda, i ako nije poznat, polje ostavite prazno (ovo važi za sva polja gdje nemate konkretne vrijednosti).

Pitanje 5. Saobraćajna dozvola – Potvrda o registraciji

Mnoge stanice poistovjećuju ova dva dokumenta. Međutim, oni se suštinski razlikuju, jer vlasnik vozila može imati ili saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji. Zbog toga su u informacionom sistemu razdvojena polja za ova dva dokumenta. Tako, u slučaju unosa podataka u jedno polje, drugo polje se isključuje (onemogućava se unos).

Pitanje 6. Šta znači zagrijavanja katalizatora (s/min-1)?

Ovaj podatak je definisan Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21), u okviru Zapisnika o obavljenom pregledu vozilu.
Predstavlja vrijeme potrebno za zagrijavanje katalizatora na njegovu radnu temperaturu (temperaturu na kojoj postiže puno dejstvo smanjenja štetnih komponenata izduvnih gasova). Vrijeme zagrijavanja katalizatora na radnu temperaturu i broj obrtaja motora na kojem se to ostvaruje zavisi o proizvođača vozila (maksimalno 5 minuta, tj. 300 s).
Ne mjeri se na stanici tehničkog pregleda vozila, prilikom EKO testa za motorna vozila. Unositi 0/0, ukoliko nije poznat.

Pitanje 7. Kakva je veza između Katalizatora i Eko karakteristike?

Motorna vozila sa benzinskim (Otto) motorom određenu eko karakteristiku (EURO 2, EURO 3, …), postižu sa katalizatorima, dok u slučaju motornih vozila sa dizel (Diesel) motorom  kod nekih proizvođača to nije bio slučaj do eko karakteristike EURO 3. Od eko karakteristike EURO 4 i motorna vozila sa dizel motorima imaju katalizatore.
U svakom slučaju, provjeriti da li vozilo posjeduje katalizator, a eko karakteristiku unijeti prema podacima iz dokumentacije proizvođača za dato vozilo.

Pitanje 8. Šta znači kada se kaže da je kontrolor/voditelj položio stručni ispit?

Shodno članovima 13. i 17. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06), dato je sljedeće pojašnjenje:

Polaganje stručnog ispita za osobe koje žele da rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila, obavlja se odvojeno za voditelje stanica tehničkog pregleda, a posebno za kontrolore tehničke ispravnosti vozila i sastoje se iz dva dijela, teoretskog i praktičnog.
Smatra se da je kandidat položio ispit ako:
• na teoretskom testu postigne najmanje 80% bodova (službeni testovi koje izrađuje Stručna institucija uz saglasnost Ministarstva) i
• na praktičnom dijelu Komisija ocijeni da kandidat pravilno koristi opremu i primjenjuje propise koji propisuju način vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Nakon uspješno položenog ovog ispita kontroloru/voditelju se izdaje odgovarajuće Uvjerenje o uspješno položenom stručnom ispitu sa trajnim rokom važnosti.

Pitanje 9. Kada kontrolor/voditelj može (stiče pravo) za polaganje licencnog ispita?

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 33/19, 29/20 i 56/21) svi voditelj i kontrolori moraju imati položen poseban stručni ispit, te imati pozitivan rezultat na provjeri stručnosti koja se organizuje svake druge godine, a obuka i ispiti provode se prema programu datom u Prilogu 11. ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. Voditelj i kontrolori nakon uspješno položenog stručnog ispita dobijaju licencu.

Prema ranijem pravilniku, kontrolor je sticao pravo samostalnog rada na stanici tehničkog pregleda i ovjere tehničke ispravnosti vozila po sticanju radnog iskustva od šest mjeseci na tim poslovima. Znači, nakon što bi kontrolor položio stručni ispit trebalo je da prođe period od 6 mjeseci, i tek tada je kontrolor mogao pristupiti ispitu provjere stručnosti, tj. licencnom ispitu.
Voditelj ni tada nije imao ovog vremenskog ograničenja.

Pitanje 10. Kada kontrolor/voditelj dobiva pečat i iskaznicu (licencu) i na koji period važenja?

Nakon uspješno položenog licencnog ispita (prvog ispita provjere stručnosti) kontroloru/voditelju se izrađuje pečat i iskaznica (10×7 cm), te licenca na A4 i certifikat na A4.

Pečat važi sve dok je kontrolor/voditelj u radnom odnosu na toj stanici u kojoj mu je i izrađen. Ukoliko radnik promijeni radno mjesto (izvrši prekvalifikaciju sa kontolora na voditelja) ili pređe na drugu stanicu tehničkog pregleda, obavezan je razdužiti samo pečat i iskaznicu u stručnoj instituciji koja je izradila iste (licenca na A4 i certifikat na A4 ostaju u kopiji na stanici a originale radnik nosi sa sobom) . Nakon dostave ovjerenog obrasca JS3100 (ranije M2) prijave PIO/MIO od te nove stanice, stručna institucija će izraditi novi pečat i iskaznicu sa rokom važenja prethodno izdate iskaznice.

Iskaznica, licenca i certifikat imaju rok važnosti od dvije godine. Nakon isteka tog vremenskog perioda kandidat (kontrolor/voditelj) je obavezan pristupiti novom ispitu provjere stručnosti (relicenciranju).

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri stručnosti i za to blagovremeno ne dostavi obavijest o spriječenosti stručnoj instituciji ili kandidat ne postigne najmanje 80% bodova (treći pokušaj), smatra se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i ponovno može pristupiti provjeri stručnosti istekom roka od godinu dana od dana prve provjere stručnosti, a za taj vremenski period ne može obavljati poslove kontrolora tehničke ispravnosti vozila ili voditelja stanice tehničkog pregleda, za što se izdaje odgovarajuće rješenje.

Pitanje 11. Da li stanica tehničkog pregleda vozila mora imati administrativnog radnika?

Ne, prema državnom Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21).
Da, prema članu 18. stav (2) Pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06 i 11/09).

Pitanje 12. Da li kontrolor/voditelj mora nositi iskaznicu/licencu u toku radnog vremena na stanici tehničkog pregleda vozila?

Da, shodno članu 29. stav (6) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21).

Pitanje 13. Koja je ispravna šifra zanimanja za kontrolora/voditelja prilikom prijave radnika u PIO/MIO?

Prema Odluci o klasifikaciji zanimanja u FBiH – SNFBiH br. 60/14 iz 2014. godine određene su sljedeće šifre zanimanja:

3115.021  Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila

3115.062  Tehnički kontrolor drumskih vozila

Prema ranijoj Odluci o klasifikaciji zanimanja u FBiH_SNFBiH br. 40/04 iz 2004. godine to su bile sljedeće šifre zanimanja:
3152.01 – Tehnički kontrolor drumskih vozila
3152.03 – Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila

Pitanje 14. Koliko voditelja i kontrolora mora imati stanica tehničkog pregleda sa dvije tehnološke linije, tj. putničkom i teretnom linijom?

Prema članovima 18. i 25. Pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06 i 11/09), te članovima 27. i 28. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21) se navodi:

Neophodno osoblje na stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni čine najmanje dva kontrolora i jedan voditelj.

Ukoliko je stanica izgrađena sa dvije ili više tehnoloških linija za tehnički pregled vozila, rad na svakoj tehnološkoj liniji mora biti neovisan.
Svaka tehnološka linija mora biti opremljena u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na opremu i zaposleno osoblje.
Izuzetno, organizacija rada na stanicama sa više tehnoloških linija, može biti postavljena tako da poslove voditelja stanice obavlja jedna osoba najviše na ”tri” tehnološke linije “od kojih je jedna tehnološka linija za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala”.

Ukoliko stanica tehničkog pregleda ima odobrenje za rad u dvije smjene, za svaku smjenu mora imati zaposlenog voditelja stanice tehničkog pregleda.

Pitanje 15. Kada se izdaje i ovjerava POTVRDA o tehničkoj ispravnosti vozila (Karton redovnog 6-mjesečnog pregleda)? - NE RADI SE OD 01.09.2020.!

Za vozila, koja shodno odredbama člana 18. tačka (4) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, 13/07, 72/07, 3/09, 76/09 i 29/11) imaju obavezu obavljanja redovnih šestomjesečnih tehničkih pregleda, tehnički pregled se obavlja šest mjeseci nakon registracije vozila, pri čemu se, popunjava i izdaje Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila.
Potvrdu popunjava i ovjerava ovlaštena stanica tehničkog pregleda (voditelj stanice) i služi kao dokaz tehničke ispravnosti vozila koje podliježe redovnom šestomjesečnom tehničkom pregledu. Potvrda važi šest mjeseci, nakon čega se ponovo obavlja tehnički pregled za registraciju vozila. Za vrijeme vožnje, Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila mora se nalaziti u vozilu. Dimenzije potvrde su 7,0 x 10 cm, a njen izgled je dat na donjoj slici.

Pitanje 16. Koja dokumentacija se odlaže u registratore o izvršenim tehničkim pregledima?

Prema članu 18. (Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda) stav (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21) navodi se:

U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju: Kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kao i kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila (dokumente koje je izdala nadležna institucija i koji svjedoče o vlasništvu i tehničkim karakteristikama vozila ili njegovih pojedinih sklopova i uređaja, a za oldtimer vozila prilaže se i identifikacijska isprava za oldtimer, te dokaz o izvršenoj uplati za uslugu tehničkog pregleda.

Pitanje 17. Za koja vozila treba raditi redovni 6-mjesečni pregled? - NE RADI SE OD 01.09.2020.!

Prema članu 18. stavovi (4) i (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11):

(4) Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.
(5) Odredba stava (4) ovog člana važi za vozila koja su starija od 5 godina, a ne odnosi se na prikolice i poluprikolice (lake, traktorske i kamp) i vozila za prijevoz pčela.

Osim toga, prema članu 29. Pravilnika o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09),
– za vozila koja imaju obavezu obavljati 6-mjesečni redovni pregled administrativni radnici u MUP-u (prilikom produženja registracije vozila) izdaju stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci,
– a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila (tj. nakon obavljenog 6-mjesečnog redovnog pregleda), izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Pitanje 18. Da li mogu zadržati svoj pečat i iskaznicu nakon što počnem raditi na drugoj stanici tehničkog pregleda (STP) vozila?

Ne. Pečat i iskaznica (akreditacija) se mogu razdužiti lično kod stručne institucije u Zenici, a kontroloru/voditelju se izrađuje novi pečat i iskaznica, vezani za novu STP, a sa prethodno utvrđenim rokom važenja, ili pečat i iskaznicu može poštom poslati stanica na kojoj je osoba radila u rok od 3 dana, nakon prestanka radnog odnosa na stanici.

Pitanje 19. Koliko mjerenja izduvnih gasova treba uraditi kod vozila sa Otto (benzinskim) motorom, koje posjeduje katalizator?

Dva.

Jedno mjerenje je potrebno uraditi na praznom broju okretaja, a drugo na povišenom broju okretaja (preko 2000 o/min).

Rezultate oba mjerenja je potrebno unijeti u jedinstveni informacioni sistem a|TEST.

Pitanje 20. Kako posmatrati ranije registrovani traktor a ''izgleda'' kao četverocikl?

Potrebno je imati na umu da se tehnika i tehnologija izrade vozila neprestano mijenja, te da ono što je važilo prije 10 ili više godina, sada više nije tako, te da sada imaju i neke druge opcije za naizgled ista vozila.

U prethodnih nekoliko godina u BiH su npr. uvezena vozila sa novom klasifikacijom vozila, T3b, a kad ih pogledate ”izgledaju” kao četverocikli, te su se u nedostatku te nove klasifikacije vozila tada uglavnom registrirali kao T5 ili T3 traktori.

STP sada ima opciju nastaviti registraciju bez promjene vrste vozila, ili ukoliko može doći do originalne dokumentacije sa prve registracije, da sada uradi tehnički pregled i označi Promjenu tehničkih podataka, ali uz prethodnu saglasnost vlasnika vozila i informaciju iz MUPa koliko bi to trebalo vremena za ažuriranje novih podataka i da li pristaju to uraditi bez atesta vozila, jer na vozilu ustvari nije bilo nikakvih promjena, nego je stvar što ranije u BiH nije bila ta nova klasifikacija vozila aktivna u sistemu tehničkih pregleda vozila.

Pitanje 21. Kako upisati boju vozila koje je kompletno oblijepljeno samoljepljivom folijom druge boje od boje kojom je vozilo ofarbano?

Ukoliko je kompletno vozilo oblijepljeno samoljepljivom folijom druge boje od one boje kojom je vozilo ofarbano, tada se u osnovnu boju upisuje boja folije koja se i vidi na vozilu, a u vrsti boje se odabere ”Folija”, i još je potrebno u napomeni na kraju unosa podataka napisati: Vozilo ofarbano ______ bojom.

Pitanje 22. Kako unijeti podatke za vrstu vozila u sistem nakon 01.09.2020. godine za već ranije registrovano vozilo u BiH?

Obratiti pažnju na staru i novu klasifikaciju vozila. U novom informacionom aITEST sistemu kada se otvori Vrsta vozila, nova klasifikacija vozila je prva, a ispod nje se nalazi stara klasifikacija vozila, gdje piše, npr., M1 – PUTNIČKI AUTOMOBIL – stari, da bi se naglasilo da je riječ o ranijoj klasifikaciji, koja će se i dalje ravnopravno koristiti za registraciju vozila.

Sva vozila PRVI PUT registrovana u BiH (FBiH, RS, Brčko distrikt) prije 01.09.2020., kao i vozila iz SR BiH sa starim saobraćajnim dozvolama, potrebno je unijeti u informacioni sistem pod staru klasifikaciju vozila.

Sva vozila PRVI PUT registrovana u BiH (FBiH, RS, Brčko distrikt) poslije 01.09.2020., mogu biti registrovana i prema staroj i prema novoj klasifikaciji, te stoga obratiti pažnju kod M1 vozila (slika). Kod ”stare” klasifikacije vozila na Potvrdi o registraciji je ispis M1 – PUTNIČKI AUTOMOBIL, a kod ”nove” klasifikacije vozila je ispis M1-PUTNIČKI AUTOMOBIL. Znači, nema razmaka između M1 i crtice i crtice i riječi PUTNIČKI.


U Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila i Izjavi o usklađenosti, koje mogu biti na raspolaganju uz ostalu dokumentaciju vozila koju vlasnik priloži prilikom zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda vozila, navedena je klasifikacija vozila (vrsta vozila, oblik karoserije) na prednjoj strani dokumenta, međutim kod L kategorije vozila, može se desiti da je vozilo homologirano prema novoj klasifikaciji vozila (npr. EU 168/2013) i to se upiše u Napomeni ova dva dokumenta, te se u tom slučaju taj podatak uzima kao informacija naziva vrste vozila.

Primjer grešaka koje prikazuje sistemu u MUPu u slučaju pogrešnog izbora vrste vozila (nova umjesto stare klasifikacije vozila):

Pitanje 23. Za koja vozila treba raditi Preventivni tehnički pregled - nivo BiH? - RADI SE OD 01.09.2020. godine

Prema članu 4., stavovi (8), (9) i (10) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21):

(8) Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu rent a car vozila, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih materija, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.
(9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore.
(10) Za vozila iz stava (8) ovog člana koja nisu starija od četiri godine ne obavlja se preventivni tehnički pregled vozila.

Trenutno postoji nesklad u nazivu ovog pregleda, a koji se navodi u članu 29. Pravilnika o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09, 29/20 i 9/21), ali je njegova svrha ostala ista:

(4) Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stiker naljepnici.
(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, za vozila za koja je propisana obaveza obavljanja 6-mjesečnog redovnog tehničkog pregleda, nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Pitanje 24. Vozilo je registrovano po staroj klasifikaciji do 31.08.2020. godine a ustvari je bilo sa novom klasifikacijom, šta uraditi?

U prethodnih nekoliko godina u BiH su uvezena vozila sa novom klasifikacijom vozila, te su se u nedostatku te nove klasifikacije vozila u sistemu tehničkih pregleda, tada registrovali prema staroj klasifikaciji.

STP sada ima opciju nastaviti registraciju bez promjene vrste vozila, ili ukoliko može doći do originalne dokumentacije sa prve registracije, da sada uradi tehnički pregled i označi Promjenu tehničkih podataka, ali uz prethodnu saglasnost vlasnika vozila i informaciju iz MUPa koliko bi to trebalo vremena za ažuriranje novih podataka i da li pristaju to uraditi bez atesta vozila, jer na vozilu ustvari nije bilo nikakvih promjena, nego je stvar što ranije u BiH nije bila ta nova klasifikacija vozila aktivna u sistemu tehničkih pregleda vozila.

Pitanje 25. Koju vrstu zahtjeva treba označiti u sistemu, za već ranije registrovano vozilo koje dođe sa atestom vozila?

U ovom slučaju za već registrovano vozilo, kojem se mijenjaju bilo koji podaci u odnosu na ranije  (npr. promjena vrste vozila, oblika karoserije, motora, boje vozila, …), u sistemu je potrebno označiti Promjena tehničkih podataka a ne Ovjera tehničke ispravnosti, bez obzira što je vlasnik npr. došao obaviti tehnički pregled za produženje registracije pa tom prilikom i donio atest vozila.

Pitanje 26. Kako razlikovati BROJ TIPSKOG ODOBRENJA i BROJ POTVRDE O HOMOLOGACIJI?

BROJ TIPSKOG ODOBRENJA – je podatak o evropskoj direktivi po kojoj je ispitano cjelokupno vozilo prilikom homologacije vozila od strane proizvođača vozila, a koji se može naći na Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila ili Izjave o usklađenosti, COC dokumentu, … Ovaj podatak se piše u sljedećem obliku, npr.: e1*2002/24*0052*, e9*2007/46*0152*, …

BROJ POTVRDE O HOMOLOGACIJI – je podatak koji se može naći na Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila ili Izjave o usklađenosti, ispod naziva ovih dokumenata. Npr.: HPV0123456

Pitanje 27. Kako uraditi tehnički pregled za stranca?

Kada se radi tehnički pregled za stranca potrebno je označiti Strano lice i u izboru Opštine izabrati Stranac (ukoliko ta osoba nema registrovano mjesto boravka u BiH). U tom slučaju neće biti validacija za polje JMB/ID broj.

Pitanje 28. Da li se može uraditi promjena nekog podatka za već registrovano vozilo bez atesta, kada je prilikom prve registracije greškom upisan neki podatak?

Greška je uvijek moguća i može ju načiniti bilo tko. Stoga, ukoliko vlasnik vozila može doći do tehničke dokumentacije (Potvrda/izjava sa homologacije, COC dokument, Saobraćajna dozvola, Potvrda od registracije, …) sa prve registracije vozila u BiH, tada stanica tehničkog pregleda može uraditi tehnički pregled bez dodatnog atesta vozila i obavezno označiti vrstu zahtjeva ”Promjena tehničkih podataka”.

U suprotnom, vlasnik vozila treba uraditi prvo atest kako bi stanje vozila odgovaralo dokumentaciji, pa tek onda stanica tehničkog pregleda može uraditi tehnički pregled.

U slučaju greške u boji vozila nije potrebno raditi atest vozila.

Pitanje 29. Da li se još uvijek koristi pečat SP (sumnjivi podaci)?

Ne. Ovaj pečat je ukinut Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, SGBiH broj 76 iz 2009. godine.

U članu 11. (Identifikacija vozila) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, SGBiH broj 33/19, 29/20 i 56/21, u stavu (4) piše:
Ukoliko se osnovano posumnja da su podaci na vozilu ili u dokumentima o vozilu prepravljeni, u Zapisnik o tehničkom pregledu se unosi napomena da se radi o vozilu sa spornim podacima te kratko obrazloženje podataka koji su sporni.
Ova napomena se nalazi u sistemu nakon unosa grešaka na vozilu.

Pitanje 30. Kako se evidentiraju vozila čije usporenje se mjeri na poligonu u registru obavljenih tehničkih pregleda?

U Registar obavljenih tehničkih pregleda u rubriku “Napomena” obavezno se upisuje riječ “POLIGON”. Ovaj podatak treba upisati ručno, dok se to ne doda tako da sistem automatski upisuje kod vozila za koja se označi u sistemu: Vozilo ispitano deakcelerometrom.

Pitanje 31. Da li treba upotrebna dozvola za sve kompresore za zrak na STP?

Ukoliko ispunjava minimalno jedan od uslova navedenih u tački 4. člana 6. navedenog pravilnika onda je odgovor DA.

Prema PRAVILNIKU O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU (Službene novine Federacije BiH, broj 23/21 od 24.03.2021. godine), u članu 6. (Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima) je navedeno:

Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika podliježu sljedeća sredstva za rad:

4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min,

U članu 26. istog ovog pravilnika je navedeno:

Član 26. (Važenje ranije izdatih isprava iz oblasti zaštite na radu)
Isprave izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz  oblasti zaštite na radu (“Službeni list SRBiH”, broj 2/91), ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdate ili do nastupanja okolnosti iz člana 7. stav (3) ovog pravilnika.

Pitanje 32. Koja vozila trebaju imati POTVRDU O IDENTIFIKACIJI VOZILA I OCJENI TEHNIČKOG STANJA prilikom tehničkog pregleda vozila?

Izvod iz PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 83/20 i 8/22):

Član 3. (Definicije)

U smislu ovoga pravilnika pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

h) “identifikacija vozila i ocjena tehničkog stanja” je postupak kojim se provjerava cjelovitost i sposobnost vozila za sigurno učestvovanje u saobraćaju u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini;

i) “identifikacija vozila” je postupak kojim se vozilo namijenjeno za prodaju u dijelovima podvrgava provjeri radi unosa podataka o vozilu u informacioni sistem;

Član 7. (Postupci homologacije)

(3) Postupak identifikacije vozila i ocjene tehničkog stanja vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i pregled vozila na tehničkom servisu i izdavanje Potvrde o identifikaciji i ocjeni tehničkog stanja.

(4) Postupak identifikacije vozila podrazumijeva pregled dokumentacije i pregled vozila i izdavanje Potvrde o identifikaciji.

Član 8. (Izuzeci od homologacije)

(1) Homologacija vozila ne provodi se za:

a) vozila uvezena za članove diplomatskih i konzularnih predstavništava stranih država u Bosni i Hercegovini koja će imati registracijske oznake diplomatskog ili konzularnog predstavništva;

b) vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju u Bosni i Hercegovini u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje ili se ista doniraju;

c) oldtimer vozila;

d) vozila kategorije M1, vozila kategorije N1, vozila kategorije L te vozila kategorija O1 i O2, koja radi preseljenja uvoze fizička lica koja su neprekidno boravila u inostranstvu najmanje 12 mjeseci, i uz uslov da su ih lično ili članovi njihovog domaćinstva u inostranstvu posjedovali ili koristili najmanje 6 mjeseci do dana useljenja ili povratka u Bosnu i Hercegovinu, da se ta vozila uvezu u roku od 12 mjeseci od dana useljenja ili povratka, kao i da su prilagođena vožnji desnom stranom;

e) vozila koja uvoze lica s prebivalištem ili boravištem u Bosni i Hercegovini, stečena na osnovu pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju;

f) vozila koja ne podliježu postupku registracije i koja nisu namijenjena za kretanje javnim cestama;

g) vozila donirana iz inostranstva državnim, entitetskim, kantonalnim i opštinskim tijelima ili humanitarnim organizacijama;

h) vozila koja su po svojim konstrukcijskim karakteristikama posebno prilagođena za prevoz lica s invaliditetom;

i) vozila iz sistema zaštite i spašavanja uz prethodnu saglasnost Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine, a u skladu sa Odlukom o uslovima i postupku ostvarivanja prava na oslobađanja od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina (“Službeni glasnik BiH”, broj 24/18);

j) vozila uvezena za članove međunarodnih vojnih organizacija stacioniranih u Bosni i Hercegovini na osnovu zaključenog međunarodnog sporazuma ili ugovora;

k) vozila namijenjena potrebama Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i policije, osim privrednih vozila i vozila za prevoz putnika.

l) vozila namijenjena za upotrebu na zatvorenim gradilištima, kamenolomima, rudnicima, lukama i aerodromima;

m) vozila kategorija M ili N čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 25 km/h i vozila kategorije L čija najveća konstrukcijska brzina nije veća od 6 km/h, ne uzimajući u obzir naknadno ugrađen ograničivač brzine;

n) vozila namijenjena za upotrebu na trkalištima;

o) vozila namijenjena u rekreacijske svrhe izvan javnih cesta, sa tri simetrično postavljena točka, a koja ne podliježu registraciji;

p) vozila koja se privremeno uvoze, za period ne duži od 30 dana, radi njihovog učestvovanja na utrkama, sajmovima ili drugim skupovima u Bosni i Hercegovini, a ne podliježu registraciji;

r) radne mašine, posebno konstruisane za šumarstvo, a koje odgovaraju standardu ISO 6814 – Mašine za šumarstvo – mobilna i samopokretna mašinerija – termini, definicije i klasifikacija (Machinery for forestry – Mobile and self-propelled machinery – Terms, definitions and classification);

s) radne mašine namijenjene za obavljanje radova na obradi zemlje, a koje odgovaraju standardu ISO 6165 – Mašine za zemljane radove – osnovni tipovi – identificiranje i termini i definicije (Earth-moving machinery – Basic types – Identification and terms and definitions);

t) izmjenjivu mašinsku opremu koja je odignuta od kolovoza kada se vozilo na kojem se ta oprema nalazi kreće javnim cestama;

u) vozila sa gusjenicama;

v) vozila koja se uvoze radi prodaje u dijelovima koju vrši pravno lice registrovano za prodaju dijelova;

(2)  Za uvoz vozila posebne namjene koje nije navedeno u stavu (1) ovog člana Ministarstvo može donijeti odluku da ne treba provoditi postupak homologacije vozila.

Član 9. (Postupak izuzeća)

(1) Zahtjev za primjenu odredaba iz tač. a) do j) st. (1) i (2) člana 8. ovog pravilnika podnosi se Ministarstvu, a spisak dokumentacije o ispunjavanju propisanih uslova navodi se u instrukciji Ministarstva koja se objavljuje na službenoj internetskoj stranici Ministarstva.

(2) Za primjenu odredaba iz tač. a) i b) stava (1) člana 8. ovog pravilnika dostavlja se Potvrda o ispunjenosti uslova za primjenu olakšica za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje iz Bečke konvencije o diplomatskim odnosima, koju izdaje Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine.

(3) Za primjenu odredbe iz tačke i) stava (1) člana 8. ovog pravilnika dostavlja se dokaz Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine da će se vozilo koristiti u sistemu zaštite i spašavanja.

(4) Za vozila iz tač. a) do i) st. (1) i (2) člana 8. ovog pravilnika provodi se postupak identifikacije i ocjene tehničkog stanja vozila.

(5) Za vozila iz tačke v) stava (1) člana 8. ovog pravilnika provodi se postupak identifikacije vozila.

POTVRDA O IDENTIFIKACIJI VOZILA I OCJENI TEHNIČKOG STANJA se izdaje shodno članu 9. stav (4) PRAVILNIKA O HOMOLOGACIJI VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 83/20 i 8/22) za vozila iz tačaka a) do i) stava (1) i stava (2) člana 8. ovog pravilnika.

Prema tome, postoje grupe vozila za koje se ne izdaje ova potvrda, a navedene su od tačke k) do tačke u) stava 1) član 8. ovog pravilnika.

Primjer ove potvrde:

Ministarstvo komunikacija i prometa BiH je izdalo Instrukciju o izuzeću od homologacije vozila u BiH 20.04.2021. godine, a koja se nalazi i ovdje:

Pitanje 33. Kako treba evidentirati vozilo čije usporenje se mjeri na poligonu i kako ga slikati?

Prema UPUTSTVU za mjerenje usporenja (deceleracije) vozila na poligonu i određivanje kočnog koeficijenta, FMPIK 02.11.2020.:

Član 9. (Evidencija vozila čije usporenje se mjeri na poligonu)

(1) Fotografije vozila sačinjavaju se na stanici tehničkog pregleda i na poligonu stanice tehničkog pregleda, najmanje po tri.

(2) Prilikom fotografisanja koristiti pametni telefon ili digitalni fotoaparat, sa uključenim parametrima vremena, lokacije i podesnim putem se prenose na memoriju računara stanice tehničkog pregleda vozila i čuvaju pet godina od dana obavljanja pregleda. Na fotografiji se mora vidjeti vozilo sa čitljivim registarskim tablicama, kao i dio okoline poligona, a na fotografijama sačinjenim na stanici tehničkog pregleda mora se vidjeti vozilo sa registarskim tablicama i ulazna vrata stanice. Datoteci fotografije vozila u memoriji računara stanice ime se daje ili prema registarskom broju vozila ili ukoliko ne posjeduje prema broju šasije (VIN broju).

(3) U Kontrolni list, pored ostalih podataka, unose se vrijednosti maksimalnog usporenja i sila djelovanja na pedalu kočnice očitana pomoću dinamometra, a na poleđini obrasca, u rubrici „Bilješka“, obavezno se unose vrijednosti pređenog puta prilikom svakog mjerenja i minimalna početna brzina pri kojoj je izvršeno mjerenje.

(4) U Registar obavljenih tehničkih pregleda u rubriku “Napomena” obavezno se upisuje riječ “POLIGON”.

(5) Podaci o vozilu se unose u informacioni sistem. Ocjenu efikasnosti sistema kočenja vozila daje voditelj stanice za tehnički pregled vozila, i u skladu s tim izdaje Zapisnik iz člana 14. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

Pitanje 34. Koja vozila trebaju raditi mjerenje usporenja (deceleracije) vozila na poligonu za određivanje kočnog koeficijenta i koje stanice ih mogu pregledati?

Prema UPUTSTVU za mjerenje usporenja (deceleracije) vozila na poligonu i određivanje kočnog koeficijenta, FMPIK 02.11.2020.:

Član 2. (Obim primjene Uputstva u odnosu na subjekte)

(1) Ovog Uputstva dužne su se pridržavati sve stanice za tehnički pregled vozila na području Federacije Bosne i Hercegovine koje imaju važeće rješenje Federalnog ministarstva prometa i komunikacija Mostar, kojim je odobren rad stanici za tehnički pregled vozila na jednoj ili dvije tehnološke linije i pregled vozila koja se ne mogu ispitati na tehnološkoj liniji.

(2) Ispitivanje vozila na poligonu podrazumijeva ispitivanje samo uređaja za zaustavljanje vozila, dok se ostali dio tehničkog pregleda obavlja na stanici tehničkog pregleda.

Član 3. (Obim primjene Uputstva u odnosu na objekte)

(1) Vozila koja zbog svojih konstruktivnih osobina, mase, dimenzija, osovinskog opterećenja, klirensa, načina pogona ili bilo kojih drugih razloga ne mogu biti ispitana na statičkom ispitivanju kočnica (valjcima), ispituju se kočenjem u vožnji na ravnoj i suhoj asfaltnoj površini, korištenjem dekcelerometra-uređaja za mjerenje usporenja vozila, koji ima odobrenje tipa i koji je umjeren od strane ovlaštene mjerne laboratorije.

(2) Mjerenje usporenja vozila na poligonu obavlja se na praznim vozilom, izuzev u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta.

Pitanje 35. Gdje se može izvršiti identifikacija novoproizvedenog vozila ili tehnički pregled vozila za registraciju vozila?

Prema ZAKONU O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

(Službeni glasnik BiH, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18):

– član 207. stav (1) Motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju biti registrirana, o čemu se vodi evidencija, u skladu s odgovarajućim zakonom o centralnoj evidenciji i razmjeni podataka.

– član 208. stav (1) Registrovati se mogu motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna.

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 33/19, 29/20 i 56/21), član 3. tačka g) Poslovni prostor stanice za tehnički pregled vozila obuhvata objekat ili objekte stanice za tehnički pregled vozila, prostor za ispitivanje i sve prostore u vezi sa tehničkim pregledima vozila, uključujući i prilazne i odlazne saobraćajnice i prostor za parkiranje i površine za ispitivanje vozila koja se ne mogu pregledati na tehnološkoj liniji.

Prema tome, novoproizvedena vozila bilo koje vrste (L, M, N, O, T, C, R, S, RADNA MAŠINA) koja žele da se registruju moraju obaviti identifikaciju novoproizvedenog vozila na bilo kojoj stanici tehničkog pregleda. 

Znači, identifikacija novoproizvedenog vozila nije obavljanje tehničkog pregleda vozila, pa tako bilo koja stanica nju može uraditi za bilo koju vrstu vozila.

 

Novoproizvedeno vozilo je vozilo koje nije registrovano, nije učestvovalo u saobraćaju i nije starije od 12 mjeseci.

Ukoliko vozilo nije novoproizvedeno, treba obaviti redovni tehnički pregled vozila na stanici tehničkog pregleda vozila, a ako iz bilo kojeg razloga vozilo ne može ući na tehnološku liniju stanice tehničkog pregleda onda se kočnice takvog vozila ispituju na poligonu za koji stanica prethodno ima ovlaštenje od nadležnog ministarstva.

 

 

Pitanje 36. Koje vrste pregleda imaju na nivou BiH a koje vrste tehničkih pregleda vozila imaju na nivou FBiH?

Pregledi vozila na nivou Bosne i Hercegovine

 

Tehnički pregledi vozila na nivou Federacije Bosne i Hercegovine

 

Pitanje 37. Koja vozila trebaju obaviti određeni pregled/tehnički pregled na nivou BiH?

Vozila koja trebaju obaviti određeni pregled/tehnički pregled na nivou BiH su:

 

0 – IDENTIFIKACIJA NOVOPROIZVEDENOG VOZILA (nije tehnički pregled)

Identifikacija novoproizvedenog vozila obavlja se na stanici tehničkog pregleda prije prve registracije vozila.

Novoproizvedeno vozilo je vozilo koje nije registrovano, nije učestvovalo u saobraćaju i nije starije od 12 mjeseci.

1 – REDOVNI TEHNIČKI PREGLED

Ovaj tehnički pregled vozila obavljaju sva vozila koja trebaju prvu registraciju vozila ili produženje registracije vozila i starija su od 4 godine.

Novoproizvedena vozila podliježu obavezi redovnog tehničkog pregleda u toku mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od dana prve registracije vozila, te u toku mjeseca u kojem ističe rok od 48 mjeseci od dana prve registracije vozila.

2 – PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED – NIVO BIH

Ovaj tehnički pregled vozila obavljaju vozila koja su starija od 4 godine, i to nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu:

– rent a car vozila,

– vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača,

– vozila kojima se obavlja taksi prevoz,

– autobusi,

– teretna i priključna vozila za prevoz opasnih materija,

– teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg.

Izuzeće od ovog preventivnog tehničkog pregleda vozila na nivou BiH imaju sljedeća vozila:

– vozila za stanovanje ili kampiranje,

– pčelarska vozila,

– teretna i priključna vatrogasna vozila,

– teretna i priključna vozila za zabavne radnje i

– priključna vozila za traktore.

3 – VANREDNI TEHNIČKI PREGLED

Vanredni tehnički pregled vozila obavlja se:

a) nakon saobraćajne nezgode kad su na vozilu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni za sigurnost saobraćaja ili kad je nastupila veća materijalna šteta,

b) na zahtjev ovlaštene službene osobe na najbližoj stanici tehničkog pregleda, ukoliko postoji osnovana sumnja da bi dalja upotreba vozila ugrozila sigurnost saobraćaja:

    1) za vozilo postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje,

    2) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za pogon na tečni gas,

    3) vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila,

    4) vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje okolinu, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku,

    5) vozilo za koje se opravdano posumnja da tehničke karakteristike vozila ne odgovaraju stvarnom stanju (boja vozila, broj sjedišta, nosivost i sl.),

c) nakon izvršene ugradnje ili prepravke sklopa ili više njih od čije ispravnosti zavisi tehnička ispravnost vozila (uređaji za upravljanje, uređaji za zaustavljanje, uređaji za spajanje vučnog i priključnog vozila, gasna instalacija i drugi uređaji koji su važni za sigurnost saobraćaja), i obavljenog certificiranja vozila;

d) na zahtjev vlasnika ili vozača vozila.

Prema ZAKONU O OSNOVAMA SIGURNOSTI SAOBRAĆAJA NA PUTEVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI (Službeni glasnik BiH, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18):

Član 231.

(1) Ovlašteno lice nadležnog organa pismenim će nalogom, na vanredni tehnički pregled uputiti motorno i priključno vozilo za koje postoje osnovi sumnje u tehničku neispravnost uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje, vozilo koje je u saobraćajnoj nesreći toliko oštećeno da se opravdano može zaključiti da su na njemu oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni za sigurnost saobraćaja, vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za pogon na tečni gas, vozilo za koje se opravdano posumnja da ima neispravan uređaj za spajanje vučnog i priključnog vozila, vozilo koje izduvnim gasovima ili na drugi način prekomjerno zagađuje okolinu, kao i vozilo koje proizvodi prekomjernu buku.

Pitanje 38. Koja vozila trebaju obaviti određeni tehnički pregled na nivou Federacije BiH?

Vozila koja trebaju obaviti određeni tehnički pregled na nivou Federacije BiH su:

4 – PREGLED O TEHNIČKO-EKSPLOATACIONIM USLOVIMA

Ovaj tehnički pregled obavlja vozilo, odnosno motorno i priključno vozilo (u daljnjem tekstu: vozilo) u zavisnosti od vrste i karaktera prevoza, te mora da ispunjava radi blagovremenog, sigurnog i kvalitetnog obavljanja prevoza u cestovnom saobraćaju, kao i u vezi ispunjavanja uslova u pogledu emisije štetnih materija i buke, rokova za obavljanje pregleda za utvrđivanje tehničko-eksploatacionih uslova za vozila, a odnosi se na sva vozila kojima se vrši prevoz lica i stvari. Odredbe ovog pravilnika ne odnose se na putničke automobile građana i vozila opremljena za kampovanje.

Javni prevoz lica u cestovnom saobraćaju može se obavljati:

– minibusima, autobusima, zglobnim autobusima, trolejbusima, zglobnim trolejbusima i

– putničkim automobilima.

Taksi prevoz se obavlja putničkim automobilima sa (1+4) sjedišta, mora imati najmanje četvera vrata, oblika karoserije limuzina ili karavan. Ostali uslovi u članu 10. ovog pravilnika.

Rentakar prevoz se obavlja putničkim vozilima do (1+8), od kojih je u prvom redu uz prednje vjetrobransko staklo najviše (1+1) sjedišta. Ostali uslovi u članu 11. ovog pravilnika.

Prevoz lica za vlastite potrebe privredna društva i druga pravna lica mogu obavljati:

– minibusima, autobusima, zglobnim autobusima,

– putničkim automobilima i

– kombinovanim vozilima.

Javni prevoz stvari i prevoz stvari za vlastite potrebe može se obavljati vozilima čija je osnovna namjena:

– prevoz stvari i

– kombinovanim vozilima.

Prevoz posmrtnih ostataka se obavlja vozilom namijenjenim za prevoz posmrtnih ostataka, a koje može biti putničko ili teretno. Ostali uslovi u članu 12. ovog pravilnika.

5 – PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED – NIVO FBIH

Ovaj tehnički pregled vozila obavljaju vozila koja vrše javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe.

To su vozila:

 

 • Autobus i trolejbus koji saobraća na relacijama do 60 km
 • Autobus koji saobraća na relacijama do 150 km
 • Autobus koji saobraća na relacijama do 500 km
 • Autobus koji saobraća na relacijama preko 500 km
 • Kombinovano vozilo
 • Priključno vozilo
 • Putnički automobil kojim se obavlja taksiprevoz i rentakar prevoz
 • Teretno motorno vozilo i vozilo posebne namjene najveće dozvoljene mase manje od 7500 kg
 • Teretno motorno vozilo i vozilo posebne namjene najveće dozvoljene mase veće od 7500 kg
 • Vozilo hitne pomoći
 • Vozilo za prevoz opasnih materija
 • Vučno vozilo – tegljač
Pitanje 39. Koje vrste prevoza može obavljati fizičko lice a koje vrste prevoza može obavljati pravno lice?

Prema ZAKONU O CESTOVNOM PREVOZU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
(Službene novine FBiH, broj 28/06, 2/10, 57/20 i 44/22):

 

 

Član 3., stav (1), tačke:

7. “javni prevoz” jeste prevoz koji je pod jednakim uslovima dostupan svim prevoznicima i korisnicima usluga prevoza i vrši se uz naknadu,

16. “prevoz za vlastite potrebe” je prevoz koji pravna ili fizička lica vrše radi zadovoljenja svojih potreba u vezi sa obavljanjem privredne ili druge djelatnosti za koju su registrovani, odnosno za koju imaju rješenje, kao i rentakar prevoz;

17. “prevoznik” je pravno lice upisano u sudski registar za vršenje javnog prevoza koje ispunjava uslove propisane ovim Zakonom, kao i fizičko lice koje vrši javni prevoz za koji ima rješenje u skladu sa odredbama ovog Zakona, Zakona o obrtu, kao i propisa donesenih na osnovu ovih zakona;

Član 4.
Prevoz osoba ili tereta, odnosno osoba i tereta u cestovnom prevozu može se vršiti kao javni prevoz, ili kao prevoz za vlastite potrebe.

Član 5.
Javni prevoz i prevoz za vlastite potrebe može se vršiti samo ako su ispunjeni posebni eksploatacioni uslovi za pojedine vrste prevoza i ako vozilo ili skup vozila kojim se vrši prevoz, pored uslova utvrđenih propisima o sigurnosti prevoza na cestama i drugim propisima, ispunjava tehničko-eksploatacione uslove.

Odredbe ovog člana ne odnose se na putničke automobile građana i vozila opremljena za kampovanje.

Član 10.
Skupština kantona svojim propisom će, u skladu sa ovim Zakonom, urediti uslove, način i specifičnosti organizacije vršenja prevoza putnika ili tereta ili osoba i tereta na svojoj teritoriji.
Posebnim propisom iz stava 1. ovog člana uredit će se:

 

 • uslovi, način i postupak organizovanja linijskog i vanlinijskog prevoza;
 • uslovi, način i organizaciju vršenja taksiprevoza;
 • prevoz zaprežnim vozilima, motociklima sa prikolicom i ostalim vozilima na motorni i drugi pogon;
 • prevoz za vlastite potrebe;
 • izdavanje rješenja za vršenje pojedinih vrsta prevoza;
 • način organizacije i broj vozila javnog gradskog prevoza koji će biti opremljeni uređajima za olakšan ulaz ili izlaz osobama sa invaliditetom.
  Pri utvrđivanju ukupnog broja taksivozila na svom području organ iz stava 1. ovog člana koristit će se odnosom jedno taksivozilo na 500-1000 stanovnika.
  Organ iz stava 1. ovog člana može dio poslova iz svoje nadležnosti prenijeti na gradske, odnosno opštinske organe nadležne za poslove cestovnog prevoza.
Član 53.
Fizičko lice može vršiti prevoz za vlastite potrebe sa jednim ili više vozila ako:

 

 • prevozi teret koji je u vezi sa obavljanjem privredne i druge djelatnosti za koju ima rješenje,
 • samostalno obavlja poljoprivrednu djelatnost, te prevozi vlastite poljoprivredne proizvode, ili prevozi druge proizvode koje je nabavio u svrhu te proizvodnje,
 • prevozi osobe koje su kod njega u radnom odnosu,
 • posjeduje vozilo u vlasništvu ili nabavljeno na osnovu ugovora o leasing-u koje ispunjava uslove iz člana 5. ovog Zakona.
  Vozilom iz stava 1. ovog člana može upravljati fizičko lice iz stava 1. ovog člana ili vozač koji je kod njega u radnom odnosu.
  Fizičko lice može vršiti prevoz za vlastite potrebe motornim vozilom do 1+8 sjedišta u putničkom prevozu ili teretnim vozilom najveće dopuštene mase do 7,5 tona.
Pitanje 40. Kako postupiti na stanici tehničkog pregleda u slučaju kada vlasnik vozila dostavi dokumentaciju u kojoj nema dovoljno podataka da se uradi tehnički pregled vozila?

Ukoliko vam vlasnik vozila ne može dostaviti dokumente sa podacima neophodnim da bi uradili tehnički pregled vozila, a koji će se nalaziti u dokumentima za registraciju vozila u MUP-u u BiH, potrebno je da vozilo uputite na certificiranje, tj. na atest, pa tek nakon atesta ćete moći raditi tehnički pregled za registraciju vozila.

Ovo je mogući slučaj kod vozila iz uvoza ili kod vozila koja su registrirana u BiH prije 2009. godine.

Pitanje 41. Kojim vozilima treba stiker naljepnica u MUP-u na 6 mjeseci?

Prema starom PRAVILNIKU O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11)

Član 18. (Tehnički pregled)

(4) Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.
(5) Odredba stava (4) ovog člana važi za vozila koja su starija od 5 godina, a ne odnosi se na prikolice i poluprikolice (lake, traktorske i kamp) i vozila za prevoz pčela.

Prema PRAVILNIKU O REGISTRACIJI VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 69/09, 29/20 i 9/21)

Član 29. (Stiker naljepnica)

(4) Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stiker naljepnici.
(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, za vozila za koja je propisana obaveza obavljanja 6-mjesečnog redovnog tehničkog pregleda, nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Prema novom PRAVILNIKU O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 33/19, 29/20 i 56/21),
došlo je do promjene u tome koja vozila trebaju sada obavljati tehnički pregled 6 mjeseci nakon redovnog tehničkog pregleda za registraciju vozila. Ta promjena je navedena u:
Član 4. (Tehnički pregled)

(8) Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu rent a car vozila, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača, vozila kojima se obavlja taksi prevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prevoz opasnih materija, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg.
(9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore.
(10) Za vozila iz stava (8) ovog člana koja nisu starija od četiri godine ne obavlja se preventivni tehnički pregled vozila.

I tu nastaje problem, jer prema važećem Pravilniku o tehničkim pregledima vozila u BiH stanica tehničkog pregleda ovaj tehnički pregled može raditi za jedna vozila a u MUP-u i dalje primjenjuju informaciju iz starog pravilnika o tehničkim pregledima vozila.

Rješenje ovog problema je u tome, da što prije nadležne osobe u svim MUP-ovima u BiH urade izmjenu internih uputa po ovom pitanju.

Pitanje 42. Koje sve tehničke preglede u toku jedne godine treba da uradi vozilo koje se isključivo bavi poslovima autoškole?

U toku jedne godine vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača (autoškola) trebaju obaviti:
  redovni tehnički pregled za registraciju vozila, odnosno za produženje registracije, i
  preventivni tehnički pregled na nivou BiH (radi se šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, koji služi da se u MUP-u dobije stiker naljepnica na narednih 6 mjeseci), ali samo ako je vozilo starije od četiri godine. Dok je vozilo mlađe od četiri godine ne obavlja se ovaj preventivni tehnički pregled na nivou BiH.

Pitanje 43. Šta uraditi na STP kad se pojavi vozilo čiji broj šasije u sistemu odgovara nekom drugom vozilu?

Ova situacija se najčešće dešava kod traktora ili traktorskih prikolica sa malim brojem šasije, koji se sastoji od nekoliko cifara, te se onda desi podudaranje sa nekim drugim vozilom, koje se već nalazi u sistemu.

Tehnički pregled ovakvog vozila se može normalno uraditi (bez atesta), a prilikom unosa podataka u informacioni sistem aTEST upisati nove podatke u svako polje, kako bi se izbjeglo da ostane neodgovarajući podatak od drugog vozila.

Pitanje 44. Da li osoba može zadržati svoj pečat i iskaznicu nakon prestanka rada na stanici tehničkog pregleda (STP) vozila?

Ovim putem obavještavaju se sve ovlaštene stanice tehničkih pregleda vozila u Federaciji BiH, da njihovo licencirano osoblje, a to znači osoblje kojem je urađen pečat i iskaznica (akreditacija) imaju obavezu u roku od 3 dana nakon prestanka radnog odnosa na stanici (odlazak u penziju, prelazak na drugu stanicu, …) poslati poštom njegov pečat i iskaznicu zajedno sa odjavom JS3100, ili

da ovu obavezu može uraditi i osoba na čije ime je urađen pečat i iskaznica.

Ukoliko ovu obavezu preuzme uraditi osoba na čije ime je urađen pečat i iskaznica, stanica tehničkog pregleda pismeno obavještava stručnu instituciju Institut za privredni inženjering doo Zenica.

Pitanje 45. Koje sve tehničke preglede u toku jedne godine treba da uradi vozilo koje se bavi poslovima rentakar (rent a car)?

U toku jedne godine vozila kojima se obavlja rentakar (rent a car) trebaju obaviti:
–  redovni tehnički pregled za registraciju vozila, odnosno za produženje registracije,
–  preventivni tehnički pregled na nivou BiH (radi se šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, koji služi da se u MUP-u dobije stiker naljepnica na narednih 6 mjeseci), ali samo ako je vozilo starije od četiri godine. Dok je vozilo mlađe od četiri godine ne obavlja se ovaj preventivni tehnički pregled na nivou BiH, i
–  preventivni tehnički pregled na nivou FBiH (radi se nakon što vozilo pređe propisan broj kilometara od dana prethodno obavljenog tehničkog pregleda ili isteka vremenskog perioda, prema važećem pravilniku) – ŽUTA POTVRDA A5.
–  TEU tehnički pregled  (ROZA POTVRDA 4) i to se vrši u zavisnosti od starosne dobi vozila i to:
– za vozila starosti do jedne godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja pet godina;
– za vozila starosti od jedne do dvije godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja četri godine;
– za vozila starosti od dvije do osam godina – svake tri godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja tri godine;
– za vozila starosti od osam do deset godina – svake dvije godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja dvije godine;
– za vozila starosti preko deset godina – svake godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja jedne godine.

Pitanje 46. Koje sve tehničke preglede u toku jedne godine treba da uradi vozilo koje se bavi poslovima taksi prevoza?

U toku jedne godine vozila kojima se obavlja taksi prevoz trebaju obaviti:
–  redovni tehnički pregled za registraciju vozila, odnosno za produženje registracije,
–  preventivni tehnički pregled na nivou BiH (radi se šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, koji služi da se u MUP-u dobije stiker naljepnica na narednih 6 mjeseci), ali samo ako je vozilo starije od četiri godine. Dok je vozilo mlađe od četiri godine ne obavlja se ovaj preventivni tehnički pregled na nivou BiH, i
–  preventivni tehnički pregled na nivou FBiH (radi se nakon što vozilo pređe propisan broj kilometara od dana prethodno obavljenog tehničkog pregleda ili isteka vremenskog perioda, prema važećem pravilniku) – ŽUTA POTVRDA A5.
–  TEU tehnički pregled  (ROZA POTVRDA 4) i to se vrši u zavisnosti od starosne dobi vozila i to:
– za vozila starosti do jedne godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja pet godina;
– za vozila starosti od jedne do dvije godine – jednom i to na početku perioda korištenja vozila, a potvrda se izdaje sa rokom važenja četri godine;
– za vozila starosti od dvije do osam godina – svake tri godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja tri godine;
– za vozila starosti od osam do deset godina – svake dvije godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja dvije godine;
– za vozila starosti preko deset godina – svake godine, a potvrda se izdaje sa rokom važenja jedne godine.