PITANJA SA STPV

Pitanje 1. Šta sa zatamnjenim staklima na vozilima?

U pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (Službeni glasnik BiH, broj 23/07, 54/07, 101/12, 26/19 i 83/20), u članu 46., stavovi (3)-(10) piše:

(3)  Nije dozvolјeno naknadno zatamnjivanje vjetrobrana.

(4)  Mogu se dodatno zatamniti:

a) bočne staklene površine u ravni vozača i suvozača, postavlјanjem homologiranih folija, tako da ukupna providnost staklene površine nakon postavlјanja folije iznosi najmanje 70%;

b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača i zadnje staklo motornih vozila, postavlјanjem homologiranih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala;

c) zadnja i bočna stakla autobusa postavlјanjem reklamnih folija u skladu sa članom 113. stav (3) ovog pravilnika;

d) zadnje staklo motornog vozila, namijenjenog za obavlјanje privredne djelatnosti za koju su registrovani, postavlјanjem reklamnih folija, pri čemu motorna vozila moraju imati ugrađena najmanje dva (vanjska) bočna vozačka ogledala.

(5)  Stepen refleksije stakala na vozilu iz stava (4) ovog člana ne smije da prelazi 15% kako ne bi došlo do zaslјeplјivanja drugih učesnika u saobraćaju.

(6) Homologirane folije iz stava (4) tač. a) i b) ovog člana nakon 01.06.2021. godine sadrže nalјepnicu sa jedinstvenim serijskim brojem koja se postavlјa u donjem uglu stakla između folije i stakla, odnosno na staklo i to prilikom ugradnje folija, pored homologacijske oznake stakla i to da ne prekriva tu oznaku, dimenzija nalјepnice 10×40 mm, a servis je dužan da vlasniku vozila izda pisanu potvrdu A4 formata o ugrađenoj foliji, koja, pored naziva servisa koji je izvršio postavlјanje i datuma i vremena postavlјanja folije, sadrži:

a) naziv proizvođača unutrašnje plastične prevlake,

b) vrstu unutrašnje plastične prevlake (komercijalna oznaka, način proizvodnje, klasa materijala),

c) deblјinu unutrašnje plastične prevlake,

d) boju unutrašnje plastične prevlake,

e) propustlјivost svjetlosti,

f) stepen refleksije,

g) serijsku oznaku postavlјene nalјepnice,

h) izjavu servisa da su ispunjeni svi uslovi prema UN/ECE R43.

(7)  Vjetrobrani moraju biti slojeviti-laminirani, odnosno ne smiju biti od kalјenog (sa oznakom u znaku homologacije “TOUGHENED” ili “TEMPERED”) stakla ni kada se naknadno zamjenjuju.

(8)  Nalјepnica i potvrda za postavlјene folije iz stava (6) ovog člana važe do roka do kada su postavlјene folije na vozilu na koje se odnosi nalјepnica i potvrda.

(9)  Nakon 1.6.2023. godine na staklima vozila registrovanih u Bosni i Herce-govini ne može se koristiti folija koja ne ispunjava uslove propisane ovim članom.

(10) Odredbe ovog člana ne primjenjuju se na vozila oružanih snaga Bosne i Hercegovine, policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, kao i vozila vrlo usko specijalizirane namjene koja se ne koriste ni u jednom drugom segmentu društva.

Pitanje 2. Molim pojašnjenje o Potvrdi o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH.

2. Potvrda o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH
U Pravilniku o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, broj 69/09), član 48. stav (1) je definisan obrazac Potvrde o vlasništvu i registracije vozila OSBiH. U obrascu Potvrde, predviđena je oznaka, npr.: OSBiH000001 (6 cifara), a na štampanim obrascima je urađeno OSBiH00000001 (8 cifara).
Stoga, prilikom unosa podatka u informacioni sistem izostaviti prve dvije nule (00), a unijeti npr.: OSBiH000001 (sa 6 cifara poslije OSBiH).

Pitanje 3. Molim pojašnjenje za Broj obrtaja (1/min).

Ovdje se radi o broju obrtaja pri maksimalnoj snazi motora.

Npr. kod teretnog vozila Volvo FH i Volvo FH16 kriva snage i obrtnog (okretnog) momenta date su na slici ispod. Pošto je maksimalna snaga konstantna u određenom rasponu broja obrtaja, tada podatak o maksimalnom broju obrtaja uzeti na gornjoj granici raspona broja obrtaja. Na primjer:

D13C420

Maks. snaga na 1400–1900 o/min (1/min ili min-1): 309 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2100 Nm

D13C460

Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 338 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2300 Nm

D13C500

Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 368 kW

Maks. okretni moment na 1050–1400 o/min.: 2500 Nm

D13C540

Maks. snaga na 1450–1900 o/min.: 397 kW

Maks. okretni moment na 1050–1450 o/min.: 2600 Nm

 

Pitanje 4. Šta su Čestice (PM)?

Čestice (particulate matter – PM)  [g/km] ili [g/kWh], je veličina koja se može očitati sa COC dokumenta, a odnosi se na štetne komponente u izduvnim gasovima. Ovaj podatak se ne mjeri na stanici tehničkog pregleda, i ako nije poznat, polje ostavite prazno (ovo važi za sva polja gdje nemate konkretne vrijednosti).

Pitanje 5. Saobraćajna dozvola – Potvrda o registraciji

Mnoge stanice poistovjećuju ova dva dokumenta. Međutim, oni se suštinski razlikuju, jer vlasnik vozila može imati ili saobraćajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji. Zbog toga su u informacionom sistemu razdvojena polja za ova dva dokumenta. Tako, u slučaju unosa podataka u jedno polje, drugo polje se isključuje (onemogućava se unos).

Pitanje 6. Šta znači zagrijavanja katalizatora (s/min-1)?

Ovaj podatak je definisan Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20), u okviru Zapisnika o obavljenom pregledu vozilu.
Predstavlja vrijeme potrebno za zagrijavanje katalizatora na njegovu radnu temperaturu (temperaturu na kojoj postiže puno dejstvo smanjenja štetnih komponenata izduvnih gasova). Vrijeme zagrijavanja katalizatora na radnu temperaturu i broj obrtaja motora na kojem se to ostvaruje zavisi o proizvođača vozila (maksimalno 5 minuta, tj. 300 s).
Ne mjeri se na stanici tehničkog pregleda vozila, prilikom EKO testa za motorna vozila. Unositi 0/0, ukoliko nije poznat.

Pitanje 7. Kakva je veza između Katalizatora i Eko karakteristike?

Motorna vozila sa benzinskim (Otto) motorom određenu eko karakteristiku (EURO 2, EURO 3, …), postižu sa katalizatorima, i to katalizatorima sa lambda sondom (regulisani katalizatori), dok u slučaju motornih vozila sa dizel (Diesel) motorom to nije slučaj. Uglavnom motorna vozila sa dizel motorima nemaju katalizator, a izduvni gasovi zadovoljavaju neku EURO normu.
U svakom slučaju, provjeriti da li vozilo posjeduje katalizator, a eko karakteristiku unijeti prema podacima iz dokumentacije za dato vozilo.

Pitanje 8. Šta znači kada se kaže da je kontrolor/voditelj položio stručni ispit?

Shodno članovima 13. i 17. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06), dato je sljedeće pojašnjenje:

Polaganje stručnog ispita za osobe koje žele da rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila, obavlja se odvojeno za voditelje stanica tehničkog pregleda, a posebno za kontrolore tehničke ispravnosti vozila i sastoje se iz dva dijela, teoretskog i praktičnog.
Smatra se da je kandidat položio ispit ako:
• na teoretskom testu postigne najmanje 80% bodova (službeni testovi koje izrađuje Stručna institucija uz saglasnost Ministarstva) i
• na praktičnom dijelu Komisija ocijeni da kandidat pravilno koristi opremu i primjenjuje propise koji propisuju način vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Nakon uspješno položenog ovog ispita kontroloru/voditelju se izdaje odgovarajuće Uvjerenje o uspješno položenom stručnom ispitu sa trajnim rokom važnosti, a ne i pečat i licenca.

Pitanje 9. Kada kontrolor/voditelj može (stiče pravo) za polaganje licencnog ispita?

Prema PRAVILNIKU O TEHNIČKIM PREGLEDIMA VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 33/19) svi voditelj i kontrolori moraju imati položen poseban stručni ispit, te imati pozitivan rezultat na provjeri stručnosti koja se organizuje svake druge godine, a obuka i ispiti provode se prema programu datom u Prilogu 11. ovog pravilnika i koji čini njegov sastavni dio. Voditelj i kontrolori nakon uspješno položenog stručnog ispita dobijaju licencu.

 

Prema ranijem pravilniku, kontrolor je sticao pravo samostalnog rada na stanici tehničkog pregleda i ovjere tehničke ispravnosti vozila po sticanju radnog iskustva od šest mjeseci na tim poslovima. Znači, nakon što bi kontrolor položio stručni ispit trebalo je da prođe period od 6 mjeseci, i tek tada je kontrolor mogao pristupiti ispitu provjere stručnosti, tj. licencnom ispitu.
Voditelj ni tada nije imao ovog vremenskog ograničenja.

Pitanje 10. Kada kontrolor/voditelj dobiva pečat i iskaznicu (licencu) i na koji period važenja?

Nakon uspješno položenog licencnog ispita (prvog ispita provjere stručnosti) kontoroloru/voditelju se izrađuje pečat i licenca (iskaznica).
Pečat važi sve dok je kontrolor/voditelj u radnom odnosu na toj stanici u kojoj mu je i izrađen. Ukoliko promijeni radno mjesto (izvrši prekvalifikaciju sa kontolora na voditelja) ili pređe na drugu stanicu tehničkog pregleda, obavezan je razdužiti i pečat i licencu u stručnoj instituciji koja je izradila iste. Nakon dostave ovjerenog obrasca JS3100 (ili M2) prijave PIO/MIO od te nove stanice, stručna institucija će izraditi novi pečat i licencu (iskaznicu) sa rokom važenja prethodno izdate licence.

Licenca (iskaznica) ima rok važnosti od dvije godine. Nakon isteka tog vremenskog perioda kandidat (kontrolor/voditelj) je obavezan pristupiti novom ispitu provjere stručnosti (relicenciranju).

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri stručnosti i za to blagovremeno ne dostavi obavijest o spriječenosti stručnoj instituciji ili kandidat ne postigne najmanje 80% bodova (treći pokušaj), smatra se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i ponovno može pristupiti provjeri stručnosti istekom roka od godinu dana od dana prve provjere stručnosti, a za taj vremenski period ne može obavljati poslove kontrolora tehničke ispravnosti vozila ili voditelja stanice tehničkog pregleda, za što se izdaje odgovarajuće rješenje.

Pitanje 11. Da li stanica tehničkog pregleda vozila mora imati administrativnog radnika?

Ne, prema državnom Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20).
Da, prema članu 18. stav (2) Pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06 i 11/09).

Pitanje 12. Da li kontrolor/voditelj mora nositi iskaznicu/licencu u toku radnog vremena na stanici tehničkog pregleda vozila?

Da, shodno članu 29. stav (6) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20).

Pitanje 13. Koja je ispravna šifra zanimanja za kontrolora/voditelja prilikom prijave radnika u PIO/MIO?

Izvod iz Standardne klasifikacije zanimanja, SNFBIH, br. 40/04:

3. KRITERIJI ZA RAZVRSTAVANJE ZANIMANJA
Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su: vrsta posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadataka; alati, mašine i uređaji koji se upotrebljavaju; tehnološki nivo poslova; struka i drugi.
Izradom standardne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojeg možemo, na primjer, upoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili nivou klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada.
Zbog međunarodnog karaktera klasifikacije određena su četiri široka stepena složenosti, odnosno nivoa obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadataka. Stepeni se stiču obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stepeni složenosti određeni su u skladu sa obrazovnim kategorijama i nivoima Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED).

Uvidom u obrasce prijave osiguranja za penzijsko i invalidsko osiguranje (M2 ili JS3100) kontrolora tehničke ispravnosti vozila ili voditelja stanice za tehnički pregled, dostavljenih od strane pravnih lica u čijem sastavu posluje stanica tehničkih pregleda vozila, konstatovano je da za pojedine uposlenike u rubrici ZANIMANJE nije adekvatno razvrstanje prema važećoj listi zanimanja na nivou Federacije BiH (Standardna klasifikacija zanimanja na nivou Federacije BiH, Službene novine FBiH, broj 40/04, od 28.07.2004. godine).

Ispravna klasifikacija je:
3152.01 – Tehnički kontrolor drumskih vozila
3152.03 – Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila

Pitanje 14. Koliko voditelja i kontrolora mora imati stanica tehničkog pregleda sa dvije tehnološke linije, putničkom i teretnom linijom?

Prema članovima 18. i 25. Pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06 i 11/09), te članovima 27. i 28. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20) se navodi:

Neophodno osoblje na stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni čine najmanje dva kontrolora i jedan voditelj.
Ukoliko je stanica izgrađena sa dvije ili više tehnoloških linija za tehnički pregled vozila, rad na svakoj tehnološkoj liniji mora biti neovisan.
Svaka tehnološka linija mora biti opremljena u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na opremu i zaposleno osoblje.
Izuzetno, organizacija rada na stanicama sa više tehnoloških linija, može biti postavljena tako da poslove voditelja stanice obavlja jedna osoba najviše na ”tri” tehnološke linije “od kojih je jedna tehnološka linija za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala”.

Ukoliko stanica tehničkog pregleda ima odobrenje za rad u dvije smjene, za svaku smjenu mora imati zaposlenog voditelja stanice tehničkog pregleda.

Pitanje 15. Kada se izdaje i ovjerava POTVRDA o tehničkoj ispravnosti vozila (Karton redovnog 6-mjesečnog pregleda)? - NE RADI SE OD 01.09.2020.!

Za vozila, koja shodno odredbama člana 18. tačka (4) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, 13/07, 72/07, 3/09, 76/09 i 29/11) imaju obavezu obavljanja redovnih šestomjesečnih tehničkih pregleda, tehnički pregled se obavlja šest mjeseci nakon registracije vozila, pri čemu se, popunjava i izdaje Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila.
Potvrdu popunjava i ovjerava ovlaštena stanica tehničkog pregleda (voditelj stanice) i služi kao dokaz tehničke ispravnosti vozila koje podliježe redovnom šestomjesečnom tehničkom pregledu. Potvrda važi šest mjeseci, nakon čega se ponovo obavlja tehnički pregled za registraciju vozila. Za vrijeme vožnje, Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila mora se nalaziti u vozilu. Dimenzije potvrde su 7,0 x 10 cm, a njen izgled je dat na donjoj slici.

Pitanje 16. Koja dokumentacija se odlaže u registratore o izvršenim tehničkim pregledima?

Prema članu 18. (Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda) stav (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20) navodi se:

U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju: Kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kao i kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Pitanje 17. Za koja vozila treba raditi redovni 6-mjesečni pregled? - NE RADI SE OD 01.09.2020.!

Prema članu 18. stavovi (4) i (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11):

(4) Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.
(5) Odredba stava (4) ovog člana važi za vozila koja su starija od 5 godina, a ne odnosi se na prikolice i poluprikolice (lake, traktorske i kamp) i vozila za prijevoz pčela.

Osim toga, prema članu 29. Pravilnika o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09),
– za vozila koja imaju obavezu obavljati 6-mjesečni redovni pregled administrativni radnici u MUP-u (prilikom produženja registracije vozila) izdaju stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci,
– a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila (tj. nakon obavljenog 6-mjesečnog redovnog pregleda), izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Pitanje 18. Da li mogu zadržati svoj pečat i licencu nakon što počnem raditi na drugoj stanici tehničkog pregleda (STP) vozila?

Ne. Pečat i licenca/iskaznica (akreditacija) se moraju razdužiti lično kod stručne institucije u Zenici, a kontroloru/voditelju se izrađuje novi pečat i licenca/iskaznica, vezani za novu STP, a sa prethodno utvrđenim rokom važenja.

Pitanje 19. Koliko mjerenja izduvnih gasova treba uraditi kod vozila sa Otto (benzinskim) motorom, koje posjeduje katalizator?

Dva.

Jedno mjerenje je potrebno uraditi na praznom broju okretaja, a drugo na povišenom broju okretaja (preko 2000 o/min).

Rezultate oba mjerenja je potrebno unijeti u jedinstveni informacioni sistem a|TEST.

Pitanje 20. Kako posmatrati ranije registrovani traktor a ''izgleda'' kao četverocikl?

Potrebno je imati na umu da se tehnika i tehnologija izrade vozila neprestano mijenja, te da ono što je važilo prije 10 ili više godina, sada više nije tako, te da sada imaju i neke druge opcije za naizgled ista vozila.

U prethodnih nekoliko godina u BiH su npr. uvezena vozila sa novom klasifikacijom vozila, T3b, a kad ih pogledate ”izgledaju” kao četverocikli, te su se u nedostatku te nove klasifikacije vozila tada uglavnom registrirali kao T5 ili T3 traktori.

STP sada ima opciju nastaviti registraciju bez promjene vrste vozila, ili ukoliko može doći do originalne dokumentacije sa prve registracije, da sada uradi tehnički pregled i označi Promjenu tehničkih podataka, ali uz prethodnu saglasnost vlasnika vozila i informaciju iz MUPa koliko bi to trebalo vremena za ažuriranje novih podataka i da li pristaju to uraditi bez atesta vozila, jer na vozilu ustvari nije bilo nikakvih promjena, nego je stvar što ranije u BiH nije bila ta nova klasifikacija vozila aktivna u sistemu tehničkih pregleda vozila.

Pitanje 21. Kako upisati boju vozila koje je kompletno oblijepljeno samoljepljivom folijom druge boje od boje kojom je vozilo ofarbano?

Ukoliko je kompletno vozilo oblijepljeno samoljepljivom folijom druge boje od one boje kojom je vozilo ofarbano, tada se u osnovnu boju upisuje boja folije koja se i vidi na vozilu, a u vrsti boje se odabere ”Folija”, i još je potrebno u napomeni na kraju unosa podataka napisati: Vozilo ofarbano ______ bojom.

Pitanje 22. Kako unijeti podatke za vrstu vozila u sistem nakon 01.09.2020. godine za već ranije registrovano vozilo u BiH?

Obratiti pažnju na staru i novu klasifikaciju vozila. U novom informacionom aITEST sistemu kada se otvori Vrsta vozila, nova klasifikacija vozila je prva, a ispod nje se nalazi stara klasifikacija vozila, gdje piše, npr., M1 – PUTNIČKI AUTOMOBIL – stari, da bi se naglasilo da je riječ o ranijoj klasifikaciji, koja će se i dalje ravnopravno koristiti za registraciju vozila.
Sva ranije registrovana vozila u BiH (FBiH, RS, Brčko distrikt), kao i vozila iz SR BiH sa starim saobraćajnim dozvolama, potrebno je unijeti u informacioni sistem pod staru klasifikaciju.
U Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila i Izjavi o usklađenosti, koje mogu biti na raspolaganju uz ostalu dokumentaciju vozila koju vlasnik priloži prilikom zahtjeva za obavljanje tehničkog pregleda vozila, navedena je klasifikacija vozila (vrsta vozila, oblik karoserije) na prednjoj strani dokumenta, međutim kod L kategorije vozila, može se desiti da je vozilo homologirano prema novoj klasifikaciji vozila (npr. EU 168/2013) i to se upiše u Napomeni ova dva dokumenta, te se u tom slučaju taj podatak uzima kao informacija naziva vrste vozila.

 

Primjer grešaka koje prikazuje sistemu u MUPu u slučaju pogrešnog izbora vrste vozila (nova umjesto stare klasifikacije vozila):

Pitanje 23. Za koja vozila treba raditi Preventivni tehnički pregled - nivo BiH? - RADI SE OD 01.09.2020. godine

Prema članu 4., stavovi (8), (9) i (10) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19 i 29/20):

(8) Preventivni tehnički pregled vozila obavlja se nakon proteka šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, a podliježu mu rent a car vozila, vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača, vozila kojima se obavlja taksi prijevoz, autobusi, teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih materija, teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg.
(9) Izuzetno od stava (8) ovog člana, preventivnim tehničkim pregledima ne podliježu vozila za stanovanje ili kampiranje, pčelarska vozila, teretna i priključna vatrogasna vozila, teretna i priključna vozila za zabavne radnje i priključna vozila za traktore.
(10) Za vozila iz stava (8) ovog člana koja nisu starija od četiri godine ne obavlja se preventivni tehnički pregled vozila.

 

Trenutno postoji nesklad u nazivu ovog pregleda, a koji se navodi u članu 29. Pravilnika o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09), ali je njegova svrha ostala ista:

(4) Vremenski period važenja registracije vozila označava se bušenjem odgovarajućih polja na stiker naljepnici.
(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, za vozila za koja je propisana obaveza obavljanja 6-mjesečnog redovnog tehničkog pregleda, nadležno tijelo izdaje stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila, izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Pitanje 24. Vozilo je registrovano po staroj klasifikaciji do 31.08.2020. godine a ustvari je bilo sa novom klasifikacijom, šta uraditi?

U prethodnih nekoliko godina u BiH su uvezena vozila sa novom klasifikacijom vozila, te su se u nedostatku te nove klasifikacije vozila u sistemu tehničkih pregleda, tada registrovali prema staroj klasifikaciji.

STP sada ima opciju nastaviti registraciju bez promjene vrste vozila, ili ukoliko može doći do originalne dokumentacije sa prve registracije, da sada uradi tehnički pregled i označi Promjenu tehničkih podataka, ali uz prethodnu saglasnost vlasnika vozila i informaciju iz MUPa koliko bi to trebalo vremena za ažuriranje novih podataka i da li pristaju to uraditi bez atesta vozila, jer na vozilu ustvari nije bilo nikakvih promjena, nego je stvar što ranije u BiH nije bila ta nova klasifikacija vozila aktivna u sistemu tehničkih pregleda vozila.

Pitanje 25. Koju vrstu zahtjeva treba označiti u sistemu, za već ranije registrovano vozilo koje dođe sa atestom vozila?

U ovom slučaju za već registrovano vozilo, kojem se mijenjaju bilo koji podaci u odnosu na ranije  (npr. promjena vrste vozila, oblika karoserije, motora, boje vozila, …), u sistemu je potrebno označiti Promjena tehničkih podataka a ne Ovjera tehničke ispravnosti, bez obzira što je vlasnik npr. došao obaviti tehnički pregled za produženje registracije pa tom prilikom i donio atest vozila.

Pitanje 26. Kako razlikovati BROJ TIPSKOG ODOBRENJA i BROJ POTVRDE O HOMOLOGACIJI?

BROJ TIPSKOG ODOBRENJA – je podatak o evropskoj direktivi po kojoj je ispitano cjelokupno vozilo prilikom homologacije vozila od strane proizvođača vozila, a koji se može naći na Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila ili Izjave o usklađenosti, COC dokumentu, … Ovaj podatak se piše u sljedećem obliku, npr.: e1*2002/24*0052*, e9*2007/46*0152*, …

BROJ POTVRDE O HOMOLOGACIJI – je podatak koji se može naći na Potvrdi o usklađenosti pojedinačnog vozila ili Izjave o usklađenosti, ispod naziva ovih dokumenata. Npr.: HPV0123456…