PITANJA SA STPV

Pitanje 1. Šta sa zatamnjenim staklima na vozilima?
  1. Zatamnjena stakla na vozilima

U pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispunjavaju uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (Službeni glasnik BiH, broj 23/07 i 54/07), u članu 46., stavovi (3) i (4) piše:

 

(3) Stakla na vozilu ne smiju se na bilo koji način dodatno zatamnjivati (npr. postavljanjem folija, dodatnim bojenjem stakla i sl.), u odnosu na fabričku ugradnju.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, mogu se dodatno zatamniti:

  1. a) zadnja i bočna stakla autobusa postavljanjem homologiranih reklamnih folija;
  2. b) bočne staklene površine motornih vozila iza leđnog naslona sjedišta vozača i suvozača, homologiranim folijama bez refleksije.

 

Međutim, u Bosni i Hercegovini ovaj proces naknadnog zatamnjivanja stakala nije obrađen, tj. nije definisan u okviru certificiranja vozila (kao ni u okviru homologacije vozila). Stoga, sva vozila, koja imaju naknadno ugrađena zatamnjena stakla sa folijama proglašavaju se neispravnim.

Pitanje 2. Molim pojašnjenje o Potvrdi o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH

2. Potvrda o vlasništvu i registraciji vozila OSBiH
U Pravilniku o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, broj 69/09), član 48. stav (1) je definisan obrazac Potvrde o vlasništvu i registracije vozila OSBiH. U obrascu Potvrde, predviđena je oznaka, npr.: OSBiH000001 (6 cifara), a na štampanim obrascima je urađeno OSBiH00000001 (8 cifara).
Stoga, prilikom unosa podatka u informacioni sistem izostaviti prve dvije nule (00), a unijeti npr.: OSBiH000001 (sa 6 cifara poslije OSBiH).

Pitanje 3. Molim pojašnjenje za Broj obrtaja (1/min)
  1. Broj obrtaja (1/min)

Ovdje se radi o broju obrtaja pri maksimalnoj snazi motora.

Npr. kod teretnog vozila Volvo FH i Volvo FH16 kriva snage i obrtnog (okretnog) momenta date su na slici ispod. Pošto je maksimalna snaga konstantna u određenom rasponu broja obrtaja, tada podatak o maksimalnom broju obrtaja uzeti na gornjoj granici raspona broja obrtaja.

D13C420
Maks. snaga na 1400–1900 o/min (1/min ili min-1): 309 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2100 Nm

D13C460
Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 338 kW

Maks. okretni moment na 1000–1400 o/min.: 2300 Nm

D13C500
Maks. snaga na 1400–1900 o/min.: 368 kW

Maks. okretni moment na 1050–1400 o/min.: 2500 Nm

D13C540
Maks. snaga na 1450–1900 o/min.: 397 kW

Maks. okretni moment na 1050–1450 o/min.: 2600 Nm

 

Pitanje 4. Čestice (PM)

Čestice (particulate matter – PM)  [g/km] ili [g/kWh], je veličina koja se može očitati sa COC dokumenta, a odnosi se na štetne komponente u izduvnim gasovima. Ovaj podatak se ne mjeri na stanici tehničkog pregleda, i ako nije poznat, polje ostavite prazno (ovo važi za sva polja gdje nemate konkretne vrijednosti).

Pitanje 5. Saobraćajna dozvola – Potvrda o registraciji

Mnoge stanice poistovjećuju ova dva dokumenta. Međutim, oni se suštinski razlikuju, jer vlasnik vozila može imati ili saobračajnu dozvolu ili potvrdu o registraciji. Zbog toga su u informacionom sistemu razdvojena polja za ova dva dokumenta. Tako, u slučaju unosa podataka u jedno polje, drugo polje se isključuje (onemogućava se unos).

Pitanje 6. Zagrijavanja katalizatora (s/min-1)

Ovaj podatak je definisan Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11), u okviru Zapisnika o obavljenom pregledu vozilu.
Predstavlja vrijeme potrebno za zagrijavanje katalizatora na njegovu radnu temperaturu (temperaturu na kojoj postiže puno dejstvo smanjenja štetnih komponenata izduvnih gasova). Vrijeme zagrijavanja katalizatora na radnu temperaturu i broj obrtaja motora na kojem se to ostvaruje zavisi o proizvođača vozila (maksimalno 5 minuta, tj. 300 s).
Ne mjeri se na stanici tehničkog pregleda vozila, prilikom EKO testa za motorna vozila. Unositi 0/0, ukoliko nije poznat.

Pitanje 7. Katalizator – Eko karakteristika

Motorna vozila sa benzinskim (Otto) motorom određenu eko karakteristiku (EURO 2, EURO 3, …), postižu sa katalizatorima, i to katalizatorima sa lambda sondom (regulisani katalizatori), dok u slučaju motornih vozila sa dizel (Diesel) motorom to nije slučaj. Uglavnom motorna vozila sa dizel motorima nemaju katalizator, a izduvni gasovi zadovoljavaju neku EURO normu.
U svakom slučaju, provjeriti da li vozilo posjeduje katalizator, a eko karakteristiku unijeti prema podacima iz dokumentacije za dato vozilo.

Pitanje 8. Šta znači kada se kaže da je kontrolor/voditelj položio stručni ispit

Shodno članovima 13. i 17. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06), dato je sljedeće pojašnjenje:

Polaganje stručnog ispita za osobe koje žele da rade na stručnim poslovima tehničkog pregleda vozila, obavlja se odvojeno za voditelje stanica tehničkog pregleda, a posebno za kontrolore tehničke ispravnosti vozila i sastoje se iz dva dijela, teoretskog i praktičnog.
Smatra se da je kandidat položio ispit ako:
• na teoretskom testu postigne najmanje 80% bodova (službeni testovi koje izrađuje Stručna institucija uz saglasnost Ministarstva) i
• na praktičnom dijelu Komisija ocijeni da kandidat pravilno koristi opremu i primjenjuje propise koji propisuju način vršenja kontrole tehničke ispravnosti vozila.

Nakon uspješno položenog ovog ispita kontroloru/voditelju se izdaje odgovarajuće Uvjerenje o uspješno položenom stručnom ispitu sa trajnim rokom važnosti, a ne i pečat i licenca.

Pitanje 9. Kada kontrolor/voditelj može (stiče pravo) za polaganje licencnog ispita?

Kontrolor stiče pravo samostalnog rada na stanici tehničkog pregleda i ovjere tehničke ispravnosti vozila po sticanju radnog iskustva od šest mjeseci na tim poslovima.
Znači, nakon što kontrolor položi stručni ispit treba da prođe period od 6 mjeseci, i tek tada kontrolor može pristupiti ispitu provjere stručnosti, tj. licencnom ispitu.
Voditelj nema ovog vremenskog ograničenja.

Pitanje 10. Kada kontrolor/voditelj dobiva pečat i iskaznicu (licencu) i na koji period važenja?

Nakon uspješno položenog licencnog ispita (prvog ispita provjere stručnosti) kontoroloru/voditelju se izrađuje pečat i licenca (iskaznica).
Pečat važi sve dok je kontrolor/voditelj u radnom odnosu na toj stanici u kojoj mu je i izrađen. Ukoliko promijeni radno mjesto (izvrši prekvalifikaciju sa kontolora na voditelja) ili pređe na drugu stanicu tehničkog pregleda, obavezan je razdužiti i pečat i licencu u stručnoj instituciji koja je izradila iste. Nakon dostave ovjerenog obrasca JS3100 (ili M2) prijave PIO/MIO od te nove stanice, stručna institucija će izraditi novi pečat i licencu (iskaznicu) sa rokom važenja prethodno izdate licence.

Licenca (iskaznica) ima rok važnosti od dvije godine. Nakon isteka tog vremenskog perioda kandidat (kontrolor/voditelj) je obavezan pristupiti novom ispitu provjere stručnosti (relicenciranju).

Ukoliko kandidat ne pristupi provjeri stručnosti i za to blagovremeno ne dostavi obavijest o spriječenosti stručnoj instituciji ili kandidat ne postigne najmanje 80% bodova (treći pokušaj), smatra se da nije zadovoljio na provjeri stručnosti i ponovno može pristupiti provjeri stručnosti istekom roka od godinu dana od dana prve provjere stručnosti, a za taj vremenski period ne može obavljati poslove kontrolora tehničke ispravnosti vozila ili voditelja stanice tehničkog pregleda, za što se izdaje odgovarajuće rješenje.

Pitanje 11. Da li stanica tehničkog pregleda vozila mora imati administrativnog radnika?

Ne, prema državnom Pravilniku o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11).
Da, prema članu 18. stav (2) Pravilnika o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06 i 11/09).

Pitanje 12. Da li kontrolor/voditelj mora nositi iskaznicu/licencu u toku radnog vremena na stanici tehničkog pregleda vozila.

Da, shodno članu 17. stav (2) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11).

Pitanje 13. Koja je ispravna šifra zanimanja za kontrolora/voditelja prilikom prijave radnika u PIO/MIO?

Izvod iz Standardne klasifikacije zanimanja, SNFBIH, br. 40/04:

3. KRITERIJI ZA RAZVRSTAVANJE ZANIMANJA
Kriteriji za razvrstavanje zanimanja najčešće su: vrsta posla, predmet rada, složenost zanimanja ili poslova i radnih zadataka; alati, mašine i uređaji koji se upotrebljavaju; tehnološki nivo poslova; struka i drugi.
Izradom standardne klasifikacije zanimanja na tim načelima dobiva se instrumentarij pomoću kojeg možemo, na primjer, upoređivati plaće, profesionalno osposobljavanje i vođenje, poslovne usluge, bolesti i smrtnost prema pojedinom zanimanju ili nivou klasifikacije, sa zemljama koje svoje statističke podatke iskazuju prema normama međunarodne statistike rada.
Zbog međunarodnog karaktera klasifikacije određena su četiri široka stepena složenosti, odnosno nivoa obrazovanja, nužna za obavljanje poslova i zadataka. Stepeni se stiču obrazovanjem, ali i priučavanjem za posao i iskustvom. Svi su oblici osposobljavanja za posao ravnopravni. Stepeni složenosti određeni su u skladu sa obrazovnim kategorijama i nivoima Međunarodne standardne klasifikacije obrazovanja (ISCED).

Uvidom u obrasce prijave osiguranja za penzijsko i invalidsko osiguranje (M2 ili JS3100) kontrolora tehničke ispravnosti vozila ili voditelja stanice za tehnički pregled, dostavljenih od strane pravnih lica u čijem sastavu posluje stanica tehničkih pregleda vozila, konstatovano je da za pojedine uposlenike u rubrici ZANIMANJE nije adekvatno razvrstanje prema važećoj listi zanimanja na nivou Federacije BiH (Standardna klasifikacija zanimanja na nivou Federacije BiH, Službene novine FBiH, broj 40/04, od 28.07.2004. godine).

Ispravna klasifikacija je:
3152.01 – Tehnički kontrolor drumskih vozila
3152.03 – Poslovođa stanice za tehnički pregled vozila

Pitanje 14. Koliko voditelja i kontrolora mora imati stanica tehničkog pregleda sa dvije tehnološke linije, putničkom i teretnom linijom?

Prema Pravilniku o uslovima rada, organizacionim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06, 11/09) u članovima 18. i 25., te članovima 15. i 16. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11) se navodi:

Neophodno osoblje na stanici tehničkog pregleda, na jednoj tehnološkoj liniji, u jednoj smjeni čine najmanje dva kontrolora i jedan voditelj.
Ukoliko je stanica izgrađena sa dvije ili više tehnoloških linija za tehnički pregled vozila, rad na svakoj tehnološkoj liniji mora biti neovisan.
Svaka tehnološka linija mora biti opremljena u skladu sa zakonskim odredbama koje se odnose na opremu i zaposleno osoblje.
Izuzetno, organizacija rada na stanicama sa više tehnoloških linija, može biti postavljena tako da poslove voditelja stanice obavlja jedna osoba najviše na ”tri” tehnološke linije “od kojih je jedna tehnološka linija za ispitivanje tehničke ispravnosti motocikala”.

Pitanje 15. Kada se izdaje i ovjerava POTVRDA o tehničkoj ispravnosti vozila (Karton redovnog 6-mjesečnog pregleda)?

Za vozila, koja shodno odredbama člana 18. tačka (4) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, 13/07, 72/07, 3/09, 76/09 i 29/11) imaju obavezu obavljanja redovnih šestomjesečnih tehničkih pregleda, tehnički pregled se obavlja šest mjeseci nakon registracije vozila, pri čemu se, popunjava i izdaje Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila.
Potvrdu popunjava i ovjerava ovlaštena stanica tehničkog pregleda (voditelj stanice) i služi kao dokaz tehničke ispravnosti vozila koje podliježe redovnom šestomjesečnom tehničkom pregledu. Potvrda važi šest mjeseci, nakon čega se ponovo obavlja tehnički pregled za registraciju vozila. Za vrijeme vožnje, Potvrda o tehničkoj ispravnosti vozila mora se nalaziti u vozilu. Dimenzije potvrde su 7,0 x 10 cm, a njen izgled je dat na donjoj slici.

Pitanje 16. Koja dokumentacija se odlaže u registratore o izvršenim tehničkim pregledima?

Prema članu 35. (Evidencije koje se vode na stanici tehničkog pregleda) stav (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11) navodi se:

U registratore se odlaže dokumentacija o izvršenim tehničkim pregledima, poredana hronološki, prema brojevima iz registra obavljenih tehničkih pregleda. Dokumentaciju sačinjavaju kontrolni list, Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, ispisi rezultata mjerenja na opremi, kopija svih dokumenata koji su nastali tokom vršenja tehničkog pregleda vozila.

Pitanje 17. Za koja vozila treba raditi redovni 6-mjesečni pregled?

Prema članu 18. stavovi (4) i (5) Pravilnika o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 13/07, 72/07, 74/08, 3/09, 76/09 i 29/11):

(4) Vozila koja podliježu redovnom tehničkom pregledu svakih šest mjeseci su taxi vozila, autobusi, teretna motorna i priključna vozila, vozila auto-škola i vozila rent-a-car-a, izuzev u slučajevima navedenim u Zakonu.
(5) Odredba stava (4) ovog člana važi za vozila koja su starija od 5 godina, a ne odnosi se na prikolice i poluprikolice (lake, traktorske i kamp) i vozila za prijevoz pčela.

Osim toga, prema članu 29. Pravilnika o registriranju vozila (Službeni glasnik BiH, br. 69/09),
– za vozila koja imaju obavezu obavljati 6-mjesečni redovni pregled administrativni radnici u MUP-u (prilikom produženja registracije vozila) izdaju stiker naljepnicu sa rokom važenja od 6 mjeseci,
– a po isteku ovog roka, nakon dostavljenog dokaza o tehničkoj ispravnosti vozila (tj. nakon obavljenog 6-mjesečnog redovnog pregleda), izdaje drugu stiker naljepnicu sa rokom važenja registracije.

Pitanje 18. Da li mogu zadržati svoj pečat i licencu nakon što počnem raditi na drugoj stanici tehničkog pregleda (STP) vozila?

Ne. Pečat i licenca (akreditacija) se moraju razdužiti lično kod stručne institucije u Zenici, a kontroloru/voditelju se izrađuje novi pečat i licenca, vezani za novu STP, a sa prethodno utvrđenim rokom važenja.

Pitanje 19. Koliko mjerenja izduvnih gasova treba uraditi kod vozila sa Otto (benzinskim) motorom, koje posjeduje katalizator?

Dva.

Jedno mjerenje je potrebno uraditi na praznom broju okretaja, a drugo na povišenom broju okretaja (preko 2000 o/min).

Rezultate oba mjerenja je potrebno unijeti u jedinstveni informacioni sistem a|TEST.