PITANJA – EDUKACIJA AUTOŠKOLE

Pitanje 1. Kako se postaje instruktor vožnje za određenu kategoriju/potkategoriju?

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita za sticanje zvanja vozač-instruktor ima osoba koja ispunjava sljedeće uslove:
1.  ima najmanje srednju stručnu spremu;
2.  ima, najmanje tri godine, vozačku dozvolu one kategorije za koju polaže ispit;
3.  ima ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od 12 mjeseci;
4.  da u posljednjih pet godina nije joj izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom.

Prijava za polaganje ispita za vozača-instruktora

Više o ovome u PRAVILNIKU O STICANJU ZVANJA VOZACA-INSTRUKTORA MOTORNIH VOZILA_SGBIH 15/07 i 41/07

Pitanje 2. Postoje li katalozi testovnih pitanja za vozača motornih vozila?

Da, postoje. Katalozi testovnih pitanja su objavljeni na web stranici državnog Ministarstva komunikacija i prometa BiH i razvrstani u četiri oblasti, i to:
a)  Oblast I – Teoretska pitanja,
b)  Oblast II – Znakovi,
c)  Oblast III – Raskrsnice i
d)  Oblast IV – Prva pomoć.

10.5.2021
Katalog testovnih pitanja Oblast I
http://mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=A6CB8C9C-CB8B-4D26-9B22-27CBEFC61D88&lang=bs

9.7.2012
Katalog testovnih pitanja – Oblast II
http://mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=642526D6-11CB-419F-A3F8-0B9573EF98F0&lang=bs

9.7.2012
Katalog testovnih pitanja – Oblast III
http://mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=9BD21F35-636C-4AE7-9F35-6BAFE7C65018&lang=bs

6.4.2021
Katalog testovnih pitanja Oblast IV
http://mkt.gov.ba/Content/OpenAttachment?id=B12001B2-6191-4F08-A014-E97C771BBDFC&lang=bs

Više o ovome u PRAVILNIKU O NAČINU I USLOVIMA ORGANIZOVANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 46/12)

Pitanje 3. Koje greške kandidat za vozača ne smije napraviti tokom ispita?

Pod greškom kandidata podrazumijevaju se radnje i postupci kandidata za vozača koje odstupaju od radnji i postupaka propisanih Zakonom, ovim Pravilnikom i drugim propisima iz oblasti sigurnosti saobraćaja, a koje su navedene u Obrazcu ocjenjivanja iz upravljanja u Prilogu broj 2. PRAVILNIKA O NAČINU I USLOVIMA ORGANIZOVANJA ISPITA ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 46/12)

Pitanje 4. Ko može obavljati osposobljavanje za vozača motornih vozila?

Osposobljavanje za vozača motornih vozila iz teoretskog i praktičnog dijela obavljaju autoškole i obrazovne ustanove u procesu redovnog obrazovanja učenika prema obrazovnom školskom programu za profesionalne vozače, u skladu sa Zakonom o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u Bosni i Hercegovini i ovim Pravilnikom.
Osposobljavanje kandidata za vozača motornih vozila iz prve pomoći obavlja Crveni krst/križ u Bosni i Hercegovini.

Osposobljavanju za vozača motornih vozila može pristupiti osoba (tj. kandidat) koja:
a)  ima godine života propisane Zakonom, za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila,
b)  je zdravstveno sposobno za rješavanje ispitnih testova i upravljanje vozilom odgovarajuće kategorije ili potkategorije, a što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem koje ne smije biti starije od godinu dana,
c)  ima bosanskohercegovačko državljanstvo, prijavljeno prebivalište ili boravak u Bosni i Hercegovini, kao i strani državljanin koji u Bosni i Hercegovini ima odobren stalni ili privremeni boravak na period ne kraći od šest mjeseci,
d)  ispunjava i druge uslove propisane za određenu kategoriju ili potkategoriju.
Izuzetno, kandidat može pristupiti osposobljavanju iz poznavanja propisa o sigurnosti prometa na cestama i prve pomoći najranije tri mjeseca prije navršenih godina života propisanih Zakonom za sticanje prava upravljanja za pojedine kategorije i potkategorije motornih vozila.

Više o ovome u PRAVILNIKU O OSPOSOBLJAVANJU ZA VOZAČA MOTORNIH VOZILA (Službeni glasnik BiH, broj 46/12, 12/18, 74/18 i 16/21)

Pitanje 5. Koja osoba/kandidat ima pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence predavača teoretske nastave?

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence predavača teoretske nastave ima diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu “B” kategorije.

Izgled licence predavača teoretske nastave

Pitanje 6. Koja osoba/kandidat ima pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita?

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita, ima:
a)  diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), koji ima vozačku dozvolu “B” kategorije, ili lice koje ima VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti saobraćaja.
b)  inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje godinu dana iskustva na poslovima sigurnosti saobraćaja.

Izgled licence ispitivača iz teoretskog dijela ispita

Pitanje 7. Koja osoba/kandidat ima pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom?

Pravo osposobljavanja i polaganja ispita za dobijanje licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, ima:
a)  diplomirani inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani pravnik (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili diplomirani inžinjer mašinstva (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova), ili lice koje ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VII stepen stručne spreme, najmanje 240 ECTS bodova) i najmanje godinu dana radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
b)  inžinjer saobraćaja, cestovni smjer (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova), ili lice koje ima obrazovanje nastavno-pedagoškog smjera (VI stepen stručne spreme, najmanje 180 ECTS bodova) i najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
c)  lice koje ima V stepen stručne spreme, cestovni smjer i najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače ili instruktora vožnje u autoškoli;
d)  lice koje ima IV stepen stručne spreme, cestovni smjer i najmanje četiri godine radnog iskustva na poslovima osposobljavanja kandidata za vozače i instruktora vožnje u autoškoli.

Izgled licence ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

Pitanje 8. Koja osoba/kandidat ima pravo za dobijanje licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći?

Licenca ispitivača iz poznavanja prve pomoći izdaje se licu koje ispunjava sljedeće uslove:
a)  da posjeduje licencu doktora opšte medicine i
b)  da posjeduje vozačku dozvolu “B” kategorije.

Izgled licence ispitivača iz poznavanja prve pomoći

Pitanje 9. Da li je moguće da jedna osoba ima tri licence (ispitivač teoretskog dijela ispita, ispitivač iz upravljanja motornim vozilom, predavač teoretske nastave)?

Da, moguće je. Pripremu za dobijanje licence predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom, obavlja tijelo nadležno za obrazovanje izvođenjem nastave i to:
a)  10 sati za dobijanje licence za ispitivača teoretskog dijela ispita;
b)  10 sati za dobijanje licence za ispitivača iz upravljanja motornim vozilom;
c)  10 sati za dobijanje licence predavača teoretske nastave.

Izgled licence za predavača teoretske nastave, ispitivača teoretskog dijela ispita i ispitivača iz upravljanja motornim vozilom

Više o ovome u PRAVILNIKU O USLOVIMA I NAČINU DOBIJANJA LICENCE (Službeni glasnik BIH, broj 12/07, 41/07 i 13/13)

Pitanje 10. Ko izdaje dozvolu za vozača-instruktora i koji je njen rok trajanja?

Kandidatu koji je položio ispit za vozača-instruktora, tijelo nadležno za obrazovanje izdaje dozvolu vozača-instruktora.
Dozvola se izdaje na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
Dozvola vozač-instruktor izdaje se i osobi koja ima V stepen obrazovanja saobraćajne struke, zanimanja vozač-instruktor.
Dozvola vozač-instruktor izdaje se na period važenja od 5 godina, sa pravom produženja važenja.
Uz zahtjev za produženje dozvole vozač-instruktor, prilaže se ljekarsko uvjerenje i potvrda o učestvovanju na stručnim usavršavanjima koje organizuju nadležne institucije entiteta, kantona i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, nadležne za obrazovanje ili strukovne organizacije.

Izgled dozvole za vozača-instruktora

Pitanje 11. Koje sve tehničke preglede u toku jedne godine treba da uradi vozilo koje se isključivo bavi poslovima autoškole?

U toku jedne godine vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača (autoškola) treba obaviti:
  redovni tehnički pregled za registraciju vozila, odnosno za produženje registracije, i
  preventivni tehnički pregled na nivou BiH (radi se šest mjeseci od redovnog tehničkog pregleda, koji služi da se u MUP-u dobije stiker naljepnica na narednih 6 mjeseci), ali samo ako je vozilo starije od četiri godine. Dok je vozilo mlađe od četiri godine ne obavlja se ovaj preventivni tehnički pregled na nivou BiH.