Opšte informacije o certificiranju vozila

Atestiranje, tj. certificiranje vozila uopšteno, potrebno je provesti nad:
–  vozilima koja se proizvode pojedinačno ili u maloj seriji,
–  vozilima na kojima se obavlja zamjena serijskog dijela, sklopa ili uređaja na serijskom dijelu,
–  vozilima gdje se vrši pregradnja vozila ugradnjom sklopa ili uređaja (npr. ugradnja dodatnog pogona motora na gas, itd.),
–  vozilima za koja nisu poznati tehnički podaci potrebni za tehnički pregled i registraciju vozila, i
–  vozilima gdje su sklopovi i uređaji koji su namijenjeni za ugradnju u vozila, a bitni su za sigurnost i ekološku podobnost vozila u saobraćaju na cestama (npr. nakon težih saobraćajnih nezgoda ili opšteg unaprjeđenja vozila).

Pregled i ispitivanje vozila i dijelova tih vozila koji su bitni za sigurnost saobraćaja na cestama se obavlja putem ovlaštenih ispitnih tijela raspoređenih na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni ispravno ugrađeni u vozilo. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkog stanja vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije vozila i vlasnika vozila, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila, tzv. atesta.

Kod ispitivanja prepravki nad serijski proizvedenim vozilima, prepravka mora biti izvršena tako da se vozilo ne dovede u sigurnosno ili ekološki lošije stanje od serijski proizvedenog vozila.

Nakon provedenog ispitivanja vozila i pozitivnog rezultata izdaje se Potvrda o ispitivanju vozila, tzv. atest za vozilo u tri primjerka, jedan primjerak za podnosioca zahtjeva, jedan za potrebe MUP-a prilikom registracije vozila i jedan za arhivu ispitnog tijela. Potvrda o ispitivanju vozila je dokument koji vrijedi do promjene tehničkog stanja vozila, a u arhivi se čuva trajno. Ako se u postupku ispitivanja vozila utvrdi da nisu ispunjeni propisani uslovi, izdaje se Potvrda o ispitivanju s naznakom POTVRDA O NEUSKLAĐENOSTI VOZILA.

Detaljnije informacije o certificiranju vozila

Osnovni zahtjevi za sve uređaje i opremu na vozilu definisani su u Pravilniku o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (Službeni glasnik BiH, broj 23/07, 54/07, 101/12, 26/19 i 83/20).

U Bosni i Hercegovini je donešen Pravilnik o certificiranju vozila i uslovima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (Službeni glasnik BiH, 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20), koji rješava problematiku atestiranja vozila uopšte.

Članom 206. Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH (Službeni glasnik BiH, broj: 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18) propisano je da motorna i priključna vozila koja se pojedinačno proizvode, prepravljaju ili popravljaju u većem obimu ili su im oštećeni sklopovi i uređaji značajni za sigurno učestvovanje u saobraćaju na cestama prije puštanja u saobraćaj, moraju biti podvrgnuta ocjenjivanju usklađenosti konstrukcijskih i sigurnosnih karakteristika s odgovarajućim važećim propisima u BiH i na osnovu pozitivnih rezultata izdaje se uvjerenje (certifikat).

Prema ovom Zakonu ocjenjivanje usklađenosti obavljaju organizacije za certificiranje vozila ovlaštene od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH, a u skladu sa Pravilnikom o certificiranju vozila i uslovima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (Službeni glasnik BiH broj: 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20).

Pojmovi korišteni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a)   “Alternativno gorivo” je gorivo koje se pored uobičajenih goriva (benzin i dizel) koristi za pogon motornih vozila, kao što su: CNG, LPG i dr.

b)   “Certificiranje” je ocjenjivanje usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za predmet ispitivanja.

c)   “Certifikat” je dokument kojim se potvrđuje da je predmet ispitivanja usklađen sa zahtjevima iz odgovarajućeg propisa.

d)   “Identifikacija vozila” je upoređivanje podataka i tehničkih karakteristika vozila sa podacima iz dokumentacije proizvođača vozila.

e)   “Ispitivanje” je provjera da li predmet ispitivanja ispunjava uslove predviđene važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

f)   “Ispitno tijelo” je organizacija ovlaštena od strane Ministarstva za obavljanje stručnih i tehničkih poslova pri provođenju ispitivanja i certificiranja vozila.

g)   “Izvještaj o ispitivanju” je dokument kojim ispitno tijelo dokumentira provedena ispitivanja.

h)   “Pojedinačna prepravka ili unapređenje vozila” je prepravka ili unapređenje jednog primjerka.

i)   “Popravka vozila nakon teže saobraćajne nezgode” je popravka koja slijedi na vozilu poslije havarije u kojoj je došlo do narušavanja geometrije školjke ili su uništeni ili teže oštećeni sistemi aktivne sigurnosti vozila.

j)   “Potvrda o ispitivanju” je dokument kojim se potvrđuje da predmet ispitivanja ispunjava uslove predviđene važećim nacionalnim i međunarodnim propisima.

k)   “Prepravka vozila” je promjena kojom se:

   1. mijenjaju tehničke karakteristike vozila,

   2. dodaju ili skidaju određeni sklopovi ili uređaji, pri čemu se mijenja prvobitno stanje ili se mijenja marka, tip i vrsta vozila,

   3. mijenjaju elementi karoserije-šasije bitni za učvršćivanje elemenata oslanjanja i sistema upravljanja i prenosa osnovnih sklopova, upravljačkog sistema i sistema kočenja,

   4. vrši ugradnja motora drugog tipa, vrste i karakteristika,

   5. vrši ugradnja uređaja za pogon vozila na alternativna goriva i dr.

l)   “Serijska prepravka ili unapređenje vozila” je prepravka ili unapređenje dva ili više primjeraka po istovjetnoj verificiranoj tehničkoj dokumentaciji i tehnologiji.

m)   “Snimanje” je postupak evidentiranja podataka i karakteristika vozila, sklopova, uređaja i agregata.

n)   “Zapisnik” je dokument u kojem se registruju podaci u procesu snimanja i ispitivanja vozila.

Skraćenice korištene u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

a)   ADR – međunarodni sporazum o prevozu opasnih materija u cestovnom saobraćaju

b)   ATP – međunarodni sporazum o prevozu lako kvarljive robe u cestovnom saobraćaju

c)   BAS – oznaka za bosanskohercegovački standard

d)   BAS EN – oznaka za evropski standard preuzet u bosanskoherce-govačku standardizaciju

e)   BAS ISO – oznaka za preuzeti međunarodni standard preuzet u bosan-skohercegovačku standardizaciju

f)   CNG – komprimirani prirodni gas

g)   EC – Evropska komisija

h)   ECE pravilnik – dokument u kojem su pobliže određeni tehnički zahtjevi koji se odnose na vozilo, dio, uređaj ili opremu vozila, te postupci kojima je moguće provjeriti da li su propisani zahtjevi ispunjeni, a donesen je u okviru WP.29 pri UN.

i)   EEC – Ekonomska komisija za Evropu pri UN

j)   LPG – tečni naftni gas

k)   UN – Ujedinjeni narodi

l)   WP.29 – (Working party no. 29 – World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations) – Radna grupa 29 – Svjetski forum za konstrukciju vozila pri EEC.

Prema navedenom Pravilniku, ispitivanja iz oblasti certificiranja obuhvataju sljedeće vrste ispitivanja i certificiranja:

a)   identifikacija vozila;

b)   utvrđivanje tehničkih karakteristika;

c)   namjenske prepravke i rekonstrukcije vozila;

d)   ugradnja novih sklopova, uređaja i opreme za vozila;

e)   rekonstrukcija vozila sa pogonom motora na alternativna goriva (LPG, CNG, i dr.);

f)   certificiranje vozila za prevoz opasnih materija u skladu sa međunarodnim sporazumom o prevozu opasnih materija ADR;

g)   certificiranje vozila za prevoz lako kvarljive robe u skladu sa međunarodnim sporazumom o prevozu lako kvarljive robe ATP;

h)   certificiranje novih konstrukcija i pojedinačno proizvedenih vozila.

Postupak certificiranja vozila

Vlasnik ili korisnik vozila koje će se ispitivati i certificirati podnosi zahtjev organizaciji za administrativne i tehničke poslove iz oblasti certificiranja putem ovlaštenog ispitnog tijela, uz koji je dužan priložiti, prema potrebi, i nužnu dokumentaciju o obavljenoj prepravci, te odgovarajuće certifikate (ateste) ovlaštenih pravnih i fizičkih osoba za izvođenje prepravki, a koju čine:

a)   dokaz o vlasništvu u vidu potvrde o registraciji (saobraćajna knjižica), kupoprodajnog ugovora, računa ili carinske deklaracije.

b)   prospektni ili tehnički materijal nosioca proizvodnog programa po kom je izvršena adaptacija ili rekonstrukcija.

c)   tehnička dokumentacija po kojoj je izvršena prepravka (mehanički proračun sa crtežima analognim fabričkoj dokumentaciji imajući u vidu uslove u kojima se planira eksploatacija prepravljenog vozila).

d)   drugi raspoloživi materijal po kom su rađene prepravke na vozilu i

e)   drugu dostupnu dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija koja se podnosi ispitnom tijelu ovlaštenom za provođenje ispitivanja zavisi od vrste ispitivanja i definisana je u Tabeli 1.

Dokumentacija se ne prilaže uz zahtjev ako ispitno tijelo raspolaže s homologacijskim dokumentom, odnosno ako je na određenom uređaju otisnut znak priznate homologacije.

Ovlašteno ispitno tijelo odlučuje o prihvatanju ili odbijanju zahtjeva na osnovu uvida u priloženu dokumentaciju i stanje vozila.

U slučaju odbijanja zahtjeva predstavnik ovlaštenog ispitnog tijela saopštava podnosiocu zahtjeva razloge za odbijanje i daje preporuke za korekcije u pogledu potrebne dokumentacije.

Tabela 1. i 2. navode kategorizacije promjena i nivo potrebne dokumentacije po pojedinim vrstama ispitivanja, koje je potrebno provesti nad vozilom (navedene u Prilogu 1. i Prilogu 1b., ovog Pravilnika).

Tabela 1. Kategorizacija promjena i nivo potrebne dokumentacije po pojedinim vrstama ispitivanja

R.br.Opis razloga za certificiranjePotrebna dokumentacija
1.Verifikacija brojeva na motoru i ramu vozila– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila 
2.Ukucavanje brojeva na motor ili ram vozila – Uputnica od carinarnice (za slučaj uvoza vozila), Uputnica od MUP, ili Rješenje suda za neke od slučajeva krim radnji 
3.Zamjena motora istog tipa – Kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo ugrađenog motora 
4.Zamjena motora drugog tipa iz komplanarnog proizvodnog programa istog proizvođača– Kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo ugrađenog motora 
5.Zamjena motora drugog tipa iz proizvodnog programa drugog proizvođača– Račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo ugrađenog motora 
– Tehnička dokumentacija* 
6.Zamjena karoserije/rama vozila – Kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo školjke/rama vozila 
7.Remont motora – Račun o izvršenom remontu motora 
– Račun sa spiskom ugrađene opreme na remontiranom motoru 
8.Rekonstrukcija putničkog vozila
– iz putničkog u: teretno, mali autobus, kombinirano vozilo,… (manje prepravke), 
– iz putničkog u: furgon-hladnjaču, gril vozilo, pogrebno vozilo,… (veće prepravke)  
– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila (za slučaj manjih prepravki na vozilu) 
– Tehnička dokumentacija* (za slučaj većih prepravki na vozilu) 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama 
9.Rekonstrukcija teretnog vozila
– iz teretnog u: putničko vozilo, (manja prepravka), 
– iz specijalnog teretnog u: specijalno teretno furgon-hladnjaču, specijalno gril vozilo, pogrebno vozilo,… (veće prepravke) 
– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila 
– Tehnička dokumentacija* (za slučaj većih prepravki na vozilu) 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama) 
10.
Prepravka tovarnog sanduka teretnog vozila
– iz otvorenog u otvoreno sa/bez dizalice (promjena geometrijskih karakteristika tovarnog sanduka), 
– iz otvorenog u otvoreno sa mogućnošću samoistovara, 
– iz otvorenog u zatvoreno, 
– iz zatvorenog u otvoreno, 
– iz otvorenog /zatvorenog u tegljača, 
– iz tegljača u otvoreno/zatvoreno, 
– iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u specijalno teretno automobil: cisternu, za prevoz stoke, za prevoz drveta, stakla, betonska miješalica, ambulanta, za prevoz oštećenih i neoštećenih vozila,… 
– iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u specijalno vozilo automobil: čistač ulica, perač ulica, čistač slivnika, za odvoz smeća, vatrogasni, radionicu, čistač snijega,… 
– iz otvorenog/zatvorenog ili bez nadgradnje u vozilo sa brzo izmjenljivim tovarnim sandukom 
– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila 
– Kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo tovarnog sanduka 
– Tehnička dokumentacija* (za slučaj da se radi o proizvođaču nadgradnje koji nije namijenjen za atestirani tip vozila, za dogradnju dizalice, i sve veće zahvate na vozilu koji bitno utječu na prvobitno stanje vozila) 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama) 
11.Sastavljanje vozila iz standardnih fabričkih dijelova istog proizvođača – Računi, ili bilo koji prateći pravni dokumenti čime se dokazuje vlasništvo dijelova školjke /rama vozila i pogonskog agregata (za slučaj motornog vozila) iz kojih je sastavljeno vozilo sa ostalom opremom 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama 
12.Sastavljanje vozila iz standardnih fabričkih dijelova različitog proizvođača – Računi, ili bilo koji prateći pravni dokumenti čime se dokazuje vlasništvo dijelova školjke /rama vozila i pogonskog agregata (za slučaj motornog vozila) iz kojih je sastavljeno vozilo sa ostalom opremom 
– Tehnička dokumentacija* 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama 
13.Ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija– Važeća saobraćajna /prometna knjižica 
– Zapisnik o ispitivanju kočnica osim za ona kod kojih je redovni tehnički pregled izvršen 15 dana prije dana ispitivanja vozila u svrhu izdavanja i produžavanja ADR certifikata 
– Po mogućnosti osigurati spisak opasnih materija sa rubnim brojevima koji će se prevoziti 
– Kontrolni karton o pregledu PP aparata 
– Za slučaj periodičnog produženja ADR certifikata obavezano je priložiti certifikat na produženje (za slučaj da vozilo zadovoljava) 
14.Utvrđivanje tehničkih karakteristika 
– nepotpuni podaci u pratećoj pravnoj dokumentaciji 
– netačni podaci u pratećoj pravnoj dokumentaciji 
– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila 
– Dokaz o izvaganosti vozila (podatak za masu praznog vozila, kao i podatak o masi vozila po osovinama) 
15.Ugradnja sistema dvojnih/pomoćnih komandi– Saobraćajna knjižica, kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila (za slučaj manjih prepravki na vozilu) 
– Tehnička dokumentacija* 
16.Izrada novih konstrukcija: tipa prikolice/poluprikolice – Kupoprodajni ugovor, račun, ili bilo koji prateći pravni dokument čime se dokazuje vlasništvo vozila (za slučaj manjih prepravki na vozilu) 
– Tehnička dokumentacija* 

Tehnička dokumentacija*

– Obim i sadržaj tehničke dokumentacije će biti definisan od strane Organizacije za obavljanje administrativnih i tehničkih poslova iz oblasti certificiranja. 

Tabela 2. Katalog promjena na vozilima koja su predmet certificiranja

R.br.Opis razloga za certificiranjeSlučajevi primjenePotrebna dokumentacija
1.Verifikacija brojeva na pogonskom agregatu i šasiji vozila – Utvrđivanje broja  šasije (VIN) ili broja pogonskog agregata u slučaju neslaganja podataka iz dokumenata s podacima na vozilu ili pogonskom agregatu– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo vozila, odnosno pogonskim agretatom 
2.Ukucavanje brojeva na pogonski agregat ili šasiju vozila – novokonstruisana vozila,
– zamjena pogonskog agregata ili šasije vozila koji nisu tvornički numerisani,
– oštećenje postojećeg broja na pogonskom agregatu ili šasiji vozila
– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo vozila, odnosno pogonskog agregata 
– nalog carinarnice, nalog MUP-a, ili rješenje nadležnog suda  
3.Zamjena pogonskog agregata– pogonski agregat istog tipa (banzin-benzin, dizel-dizel i slično) ali različitih karakteristika (u pogledu snage, radne zapremine ili drugih značajnih karakteristika),
– pogonski agregat drugog tipa (banzin-dizel, dizel-benzin i sl.),
– pogonski agregat drugog tipa (banzin-dizel, dizel-benzin i sl.) s adaptacijom prostora pogonskog agregata
– kupoprodajni ugovor, račun, ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad ugrađenim agregatom
– tehnička dokumentacija *
4.Remont pogonskog agregata– remontom pogonskog agregata je promijenjena:
– vrsta pogonskog goriva,
– snaga ili
– radna zapremina pogonskog agregata
– račun o izvršenom remontu pogonskog agregata, s popisom ugrađene opreme na remontovanom pogonskom agregatu
– tehnička dokumentacija *
5.Zamjena šasije vozila– zamjena postojećom novom ili rabljenom šasijom  – kupoprodani ugovor, račun ili bilo koji dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad šasijom vozila
– tehnička dokumentacija *
6.Rekonstrukcija ili prepravka vozila– prepravke kojima se mijenja vrsta, namjena, masa, dopuštena nosivost, broj sjedišta vozila, promjene u pogledu gabatira vozila, oblik karoserije, broj, raspored i funkcija osovina i druge promjene koje utiču na tehničke karakteristike vozila,
– promjena oblika i dimenzija ukrcajnog sanduka,
– ugradnja ili izgradnja sistema za samoiskrcaj (samoistovar),
– ugradnja ili izgradnja hidraulične dizalice,
– ugradnja ili izgradnja ukrcajne platforme
– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija *
7.Sastavljanje vozila  – vozilo sastavljeno od sklopova i dijelova istog ili različitih proizvođača, pri čemu se vozilo deklarira prema podacima proizvođača šasije vozila (vrsta vozila, marka, tip, broj šasije, godina proizvodnje, oblik karoserije)– račun ili bilo koji dokumenti kojima se dokazuje vlasništvo nad dijelovima vozila sa ostalom opremom
– tehnička dokumentacija*
8.Ispitivanje vozila u skladu sa međunarodnim propisima na snazi u BiH
8.1.Isptivanje vozila za prevoz opsanih materija– prvi pregled vozila za prevoz opasnih materija prema odredbama ADR sporazuma,
– periodični pregledi vozila za prevoz opasnih materija,
– elektrostatičko ispitivanje vozila za prevoz opasnih materija
– važeća potvrda o registraciji
– zapisnik o ispitivanju kočnica, osim za vozila kod kojih je redovni tehnički pregled izvršen do 15 dana prije dana ispitivanja vozila u svrhu izdavanja i produžavanja ADR certifikata, što se dokazuje zapisnikom o izvršenom tehničkom pregledu
– kontrolni karton o pregledu PP aparata
– ADR certifikat, ukoliko se radi o produženju
8.2.Ispitivanje vozila namijenjenih za prevoz životinja– pregled vozila za prevoz životinja– važeća potvrda o registraciji
– zapisnik o ispitivanju kočnica, osim za vozila kod kojih je redovni tehnički pregled izvršen do 15 dana prije dana ispitivanja vozila u svrhu izdavanja i produžavanja certifikata, što se dokazuje zapisnikom o izvršenom tehničkom pregledu
8.3.Ispitivanja vozila namijenjenih za prevoz lako kvarljive robe– prvi pregled vozila za prevoz lako kvarljive robe prema odredbama ATP sporazuma,
– periodični pregled vozila za prevoz lako kvarljive robe,
– izdavanje certifikata za vozila u BiH koja posjeduju važeći certifikat iz druge zemlje
– važeća potvrda o registraciji
– certifikat druge zemlje u slučaju zahtjeva za izdavanje certifikata u BiH
8.4.Pregled vozila u svrhu Sporazuma UNECE 1997., ili UNECE potvrđene rezolucije R.E.1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) i dopunjene 2001 (TRANS/WP.1/2001/25) ili novijim izdanjem, ili Direktive 96/96/EC dopunjene sa smjernicom 2003/27/EC ili novijim izdanjem– periodični pregled vozila za obavljanje međunarodnog prevoza tereta– važeća potvrda o registraciji
– potvrda o usklađenosti sa tehničkim i sigurnosnim zahtjevima za motorna i priključna vozila
9.Utvrđivanje tehničkih karakteristika– nepotpun ili pogrešan upis podataka o tehničkim karakteristikama vozila u dokumente vozila– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija *
10.Ugradnja sistema dvojnih/pomoćnih komandi– ugradnja sistema komandi za osobe s invaliditetom,
– ugradnja sistema dvojnih komandi za vozila kojima se vrši obuka kandidata za vozače,
– ugradnja komandi za upravljanje posebnim uređajima na vozilu
– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija *
11.Izrada novih vozila– izrada novog pojedinačnog vozila,
– izrada novog vozila u serijskoj provodnji, manjoj od 10 komada,
– izrada lake prikolice
– vlasnička knjižica, potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija *
12.Ugradnja sistema za pogon vozila na alternativna goriva– prva ugradnja sistema za pogon vozila na alternativna goriva (LPG, CNG i slično),
– rekonstrukcija sistema za pogon vozila na alternativna goriva (LPG, CNG i slično)
– potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija * – zapisnik o ispitivanju boca pod pritiskom,
– račun ovlaštenog servisera za ugradnju gasnih instalacija
13.Ostale promjene– zamjena osovina na vozilu osovinama drugog tipa,
– izgradnja postojeće ili ugradnja dodatne osovine,
– bilo koja promjena na sistemu za upravljanje izvan tvorničke izvedbe,
– bilo koja promjena na kočnom sistemu izvan tvorničke izvedbe,
– bilo koja promjena na sistemu za prenos snage izvan tvorničke izvedbe,
– naknadna ugradnja ili prepravke svjetlosnih ili svjetlosno-signalnih uređaja na vozila,
– ugradnja dopunskog rezervoara vozila,
– rekonstrukcija izduvnog sistema izvan tvorničke izvedbe,
– izgradnja i dogradnja branika drugog tipa izvan tvorničke izvedbe,
– naknadna ugradnja vučnog uređaja za prikolicu / poluprikolicu,
– zamjena vučnog uređaja uređajem drugog tipa,
– naknadna ugradnja vitla
– potvrda o registraciji, kupoprodajni ugovor, račun ili drugi dokument kojim se dokazuje vlasništvo nad vozilom
– tehnička dokumentacija *

* Tehnička dokumentacija:

– opis postupka izvršenih promjena,

– specifikacija materijala ili račun sa specifikacijom materijala,

– izjava izvođača da su radovi na vozilu izvedeni u skladu sa zakonskim i tehničkim propisima,

– podaci o izvođaču radova u pogledu registracije djelatnosti, ovlaštenja i stručne osposobljenosti radnika koji su izvršili radove na vozilu,

– skice, crteži, projekti, prospekti i slično na osnovu kojih se može utvrditi funkcionalna podobnost izvršene promjene,

– statički i dinamički proračuni, ukoliko se radi o novoj kontrukciji ili rekonstrukciji vozila,

– zapisnik o utvrđivanju mase vozila i osovinskom opterećenju (ako je potrebno),

– opis i šema električne instalacije vozila, po potrebi,

– opis i šema upavljačkog sistema, po potrebi,

– opis i šema kočnog sistema, po potrebi,

– opis i šema sistema za prenos snage, po potrebi.

U zasivnosti od slučaja, u postupku certificiranja može se tražiti i druga dokumentacija iz koje se mogu dobiti podaci koji opredjeljuju stav i valjanosti izvršene promjene na vozilu.

Referentni propisi koji će se primjenjivati u postupku certificiranja vozila:
Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13, 8/17, 89/17 i 9/18);
Pravilnik o certificiranju vozila i uslovima koje organizacije za certificiranje vozila moraju ispuniti (Službeni glasnik BiH, 41/08, 89/11, 6/12, 83/20 i 85/20);
Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koju moraju imati vozila i o osnovnim uslovima koje moraju ispunjavati uređaji i oprema u saobraćaju na putevima (Službeni glasnik BiH, broj 23/07, 54/07, 101/12, 26/19 i 83/20);
Pravilnik o tehničkim pregledima vozila (Službeni glasnik BiH, br. 33/19, 29/20 i 56/21);
BAS ISO 612 (Cestovna vozila – Dimenzije motornih i priključnih vozila – Pojmovi i definicije;
BAS ISO 1176 (Cestovna vozila – Mase – Rječnik i kodovi);
BAS ISO 3779 (Cestovna vozila – Identifikacioni broj vozila (VIN) – Sadržaj i struktura);
BAS ISO 3833 (Cestovna vozila – Tipovi – Termini i definicije);
ECE pravilnici
EU direktive
U zavisnosti od slučaja, u postupku certificiranja promjena na vozilu, mogu se koristiti i drugi domaći i međunarodni propisi koji regulišu konkretni slučaj.