Novi propisi vezani za upotrebne dozvole za kompresor i dizalicu na STP

U 2021. godini objavljen je PRAVILNIK O NAČINU, POSTUPKU I ROKOVIMA VRŠENJA PERIODIČNIH PREGLEDA I ISPITIVANJA IZ OBLASTI ZAŠTITE NA RADU (Službene novine Federacije BiH, broj 23/21 od 24.03.2021. godine).

Ovim pravilnikom propisuju se način, postupak i rokovi vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad i sredstava i opreme lične zaštite, električnih i gromobranskih instalacija na objektima na kojima se primjenjuju mjere zaštite na radu, periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, te oblik i sadržaj zapisnika o stručnom nalazu i isprave koji se izdaju nakon obavljenog pregleda i ispitivanja.

Sredstva za rad koja podliježu periodičnim pregledima i ispitivanjima
Periodičnim pregledima i ispitivanjima u smislu ovog pravilnika podliježu sljedeća sredstva za rad:

  1. pokretne, stabilne i kose dizalice sa električnim i drugim pogonom kojim se diže, prenosi ili spušta teret pomoću čeličnog užeta, lanca ili magneta (mostne, poluportalne, portalne i stubne dizalice svih tipova, autodizalice i njima slične dizalice), kao i kombinacije takvih dizalica koje služe za industrijski, građevinski i drugi transport,
  2. liftovi za prevoz radnika i tereta, sa pratiocem ili bez njega,
  3. žičare za prevoz radnika i tereta, sa pripadajućom opremom, postrojenjima i objektima,
  4. stabilni i pokretni kompresori i kompresorske stanice sa radnim pritiskom većim od 1 bar ili kapacitetom većim od 6 m3/min,
  5. mehaničke i hidraulične prese i mašine za sječenje i obradu materijala na mehanizovani pogon,
  6. sve vrste sredstava za rad na mehanizovani pogon, sve vrste alata sa električnim, hidrauličnim, pneumatskim, parnim pogonom i motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem.

Rokovi za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava za rad
(1) Periodični pregledi i ispitivanja sredstava za rad koja se prvi put puštaju u rad, vrše se prije puštanja u rad, a naredni pregledi i ispitivanja vrše se najmanje jednom u tri godine, ako posebnim propisom nisu određeni drugi rokovi i ako ne dođe do izmijenjenih uslova iz stava (3) ovog člana.
(2) Periodični pregledi i ispitivanja dizalica postavljenih u mašinskim halama termoelektrana i hidroelektrana iz člana 6. tačka 1. ovog pravilnika, vrše se za vrijeme generalnog remonta postrojenja u ovim objektima.
(3) Izuzetno od od stava (1) ovog člana, periodični pregledi i ispitivanja se vrše i prije isteka roka od tri godine ili drugog roka propisanog posebnim propisima ukoliko dođe do izmijenjenih uvjeta usljed:
a) građevinske rekonstrukcije objekta,
b) zamjene i rekonstrukcije postojećih, kao i postavljanja novih sredstava za rad,
c) promjene lokacije sredstava za rad,
d) izmjene tehnološkog procesa rada,
e) udesa ili havarije, u kojem slučaju se periodični pregledi i ispitivanja obavljaju prije ponovnog puštanja u rad.

Važenje ranije izdatih isprava iz oblasti zaštite na radu
Isprave izdate u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku vršenja periodičnih pregleda i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu (“Službeni list SRBiH”, broj 2/91), ostaju na snazi do isteka roka na koji su izdate ili do nastupanja okolnosti iz člana 7. stav (3) ovog pravilnika.

Prilog:

Pravilnik-o-nacinu-postupku-i-rokovima-vrsenja-periodicnih-pregleda-i-ispitivanja-iz-oblasti-zasitite-na-radu_SNFBiH 23-21.pdf