IZVJEŠTAJ o održanoj OBAVEZNOJ REDOVNOJ EDUKACIJI 2018 za područje FBIH

Prema rasporedu OBAVEZNE REDOVNE EDUKACIJE 2018, za uposlenike stanica tehničkih pregleda vozila za područje Federacije BiH u organizaciji stručnih institucija za nadzor rada u Federaciji BiH: IPI-Institut za privredni inženjering d.o.o. Zenica, Mervik d.o.o. Sarajevo i Centar motor d.o.o. Široki Brijeg, održana je obavezna redovna edukacija u ovoj godini prema slijedećem rasporedu:

  • 07. i 08.09.2018. – Sarajevo, KS i BPK

(nadležna SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg)

  • 14. i 15.09.2018. – Zenica, ZE-DO i SBK (izuzev opština Kiseljak i Kreševo) (nadležna SI IPI d.o.o. Zenica)

 

  • 21. i 22.09.2018. – Tuzla, TK i PK

(nadležna SI SI Mervik d.o.o. Sarajevo)

  • 28. i 29.09.2018. – Bihać, USK

(nadležna SI IPI d.o.o. Zenica)

  • 12. i 13.10.2018. – Mostar, HNK, ZHK, K-10

(nadležna SI Centar motor d.o.o. Široki Brijeg)

Ovoj obaveznoj redovnoj edukaciji je pristvovala većina stručnog osoblja uposlenog na stanicama tehničkih pregleda vozila (kontrolori tehničke ispravnosti vozila i voditelji stanica tehničkih pregleda).

Shodno članu 5. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja, provjeri stručnosti i polaganju stručnih ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti zaposlenih koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda vozila (Službene novine FBiH, br. 51/06), stručnom usavršavanju su obavezni pristupiti kontrolori tehničke ispravnosti vozila i voditelji stanice tehničkog pregleda koji rade u stanicama tehničkog pregleda vozila.

Svim kandidatima su tokom edukacije podijeljena i predavanja u elektronskom obliku na CD-u.

Prilog: slike sa edukacije