P O Z I V za stručno usavršavanje i polaganje ispita za osobe koje žele obavljati stručne poslove tehničkog pregleda vozila

Na osnovu člana 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o programu i načinu stručnog usavršavanja,provjeri stručnosti ispita za voditelje stanica tehničkog pregleda i kontrolore tehničke ispravnosti vozila i provjeri stručnosti uposlenih koji rade na stručnim poslovima  tehničkih pregleda vozila  (Sl. novine FBiH, broj 51/06), u skladu sa članom 19. i 20. Pravilnika o uslovima rada, organizacijskim i drugim uslovima za rad stanica za tehnički pregled vozila (Sl. novine FBiH, broj 51/06), Ugovora o prenosu javnih ovlaštenja za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koji se odnosi na rad stanica tehničkog pregleda vozila i IPI-Instituta za privredni inženjering d.o.o. Zenica, broj: U-01-1011-17/17 od 1.2.2017. godine kao i Aneks broj: U-01-1011-17-1/17 od 1.2.2017. godine, o prenosu javnih ovlaštenja za obavljanje dijela poslova iz nadležnosti FMPIK, koji se odnose na rad stanica tehničkog pregleda vozila.

 

“IPI – Institut za privredni inženjering” d.o.o. Zenica

objavljuje

 P O Z I V
za stručno usavršavanje i polaganje ispita za osobe koje
žele obavljati stručne poslove tehničkog pregleda vozila

 1. Kandidati koji se žele stručno osposobiti i položiti ispit za voditelja stanice tehničkog pregleda odnosno za kontrolora tehničke ispravnosti vozila, a koji ispunjavaju dolje navedene uslove dužni su UZ PRIJAVU, KOJA SADRŽI TAČNU ADRESU I KONTAKT TELEFON, PRILOŽITI SLJEDEĆE:

 

 1. a) za voditelja stanice tehničkog pregleda:
  – rodni list – ovjerena kopija ili original;

– IDDEEA (ex. CIPS)  prijava o prebivalištu – kopija, ne treba ovjeravati;
– dokaz o ispunjenju uslova u pogledu stručne spreme – ovjerena kopija diplome:

 • dipl. ing. saobraćaja/prometa (ekvivalent minimalno 240 ECTS bodova po Bolonji),
 • dipl. ing. mašinstva/strojarstva (ekvivalent minimalno 240 ECTS bodova po Bolonji)

– dokaz o uplati 800,00 KM (odnosno 400,00 KM za kandidate koji imaju položen ispit za kontrolora tehničke ispravnosti vozila) u korist računa “IPI – Institut za privredni inženjering ” d.o.o. Zenica, broj: 1340100000195769 kod IK-BANKE d.d. Zenica, svrha uplate “troškovi instruktivne nastave i polaganje ispita”.

 

 1. b) za kontrolora tehničke ispravnosti vozila:
  – rodni list – ovjerena kopija ili original

– IDDEEA (ex. CIPS)  prijava o prebivalištu – kopija, ne treba ovjeravati;

– dokaz o ispunjenju uslova u pogledu stručne spreme – ovjerena kopija diplome/svjedočanstva:

 • saobraćaja/prometa (ekvivalent minimalno 180 ECTS bodova po Bolonji),
 • mašinstva/strojarstva (ekvivalent minimalno 180 ECTS bodova po Bolonji),
 • saobraćajni/prometni tehničar ,
 • mašinski/strojarski tehničar,
 • VKV automehaničar,
 • KV autoelektričar;
 • i druge osobe koje u pogledu stručne spreme ispunjavaju uslove da imaju najmanje treći stepen stručne spreme iz oblasti mehanike i tehnologije cestovnih vozila;

– dokaz o radnom iskustvu;
– dokaz o uplati 800,00 KM u korist računa “IPI – Institut za privredni inženjering ” d.o.o. Zenica, broj: 1340100000195769 kod IK-Banke d.d. Zenica, svrha uplate “troškovi instruktivne nastave i polaganje ispita”.
Ukoliko neki od kandidata želi istovremeno polagati ispit za kontrolora i voditelja na stanici tehničkog pregleda, potrebno je dostaviti dokaz o uplati 1.200,00 KM.

 

 1. Termin održavanja instruktivne nastave je 06.-08.06.2018. godine.

Prijavu je potrebno podnijeti najkasnije do 05.06.2018. godine na adresu:

 

“IPI – Institut za privredni inženjering” d.o.o. Zenica
Fakultetska 1, 72000 Zenica
sa naznakom “za polaganje ispita za voditelja stanice
tehničkog pregleda, odnosno kontrolora tehničke ispravnosti vozila”

Kopije dokumenata trebaju biti ovjerene.
Dodatne informacije se mogu dobiti na:
telefon: +387 32 445 600;

fax: +387 32 445 601;
e-mail: [email protected]

web site: www.ipi.ba
Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave kandidata neće se uzimati u razmatranje.